36 – 52 – H/ 01 Instalatér

ŠVP:  INSTALATÉR

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro:absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Absolvent vzdělávacího programu zvládne montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení, spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů.

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru instalatér je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Instalatér
Kód a název oboru vzdělání:36-52-H/01 Instalatér
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
     Cizí jazyk 2 2 2 6
     Občanská nauka 1 1 1 3
     Základy přírodních věd 1 0 0 1
     Matematika 2 2 1 5
     Fyzika 1 1 1 3
     Tělesná výchova 1 1 1 3
     Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
     Ekonomika 0 1 1 2
     Instalace vody a kanalizace 2 2 2 6
     Vytápění 1 2 2 5
     Technické kreslení 2 2 1 5
     Materiály 2 0 0 2
     Plynárenství 0 1 1 2
     Stavební konstrukce 1 0 0 1
     Odborná cvičení 1 1 1 3
     Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
      CELKEM 34,5 36 34,5 105