Odpolední a večerní kurzy pro veřejnost

Zapište se na kurz přes online formulář

Typy nabízených kurzů

Pro veřejnost


Pro děti


Kurzy pro předškolní děti (věku 3 až 6 let)

Zjistit víc o kurzu

Kurzy pro žáky základních škol (ZŠ)

Zjistit víc o kurzu

Individuální/firemní kurzy


Zjistit víc o kurzu

Základní kurz

Cílem tohoto kurzu je dosažení dále popsané úrovně základních jazykových dovedností:

 • osvojení zvukové a grafické stránky jazyka a základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných situacích každodenního života v ČR a v dané jazykové oblasti, a to v ústní a v písemné podobě,
 • aktivní osvojení slovní zásoby v rozsahu přibližně 2000 lexikálních jednotek, včetně základní frazeologie běžného společenského styku,
 • receptivního osvojení dalších 300 – 500 lexikálních jednotek,
 • znalosti základních údajů o politickém, hospodářském a kulturním životě zemí příslušné jazykové oblasti (v konfrontaci s reáliemi ČR).

Základní kurz je možno uzavřít státní jazykovou zkouškou základní.

První ročník tohoto tříletého kurzu je určen úplným začátečníkům a chronickým začátečníkům s velmi omezenou slovní zásobou a velmi malou znalostí morfologických a mluvnických struktur.

Druhý ročník je vhodný pro absolventy prvního ročníku základního kurzu i pro ostatní středně pokročilé s dobrou znalostí základních morfologických a syntaktických jevů a se slovní zásobou na příslušné úrovni. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Chce-li uchazeč přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.

Třetí ročník je určen absolventům druhého ročníku základního kurzu i ostatním pokročilým s velmi dobrými jazykovými a komunikačními schopnostmi, se znalostí všech gramatických struktur, ale s potřebou systematického opakování a upevňování. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Má-li uchazeč zájem přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.


Střední kurz

Cílem tohoto dvouletého kurzu je dosažení úrovně jazykových dovedností v souladu s osnovami pro jazykové školy.

 • receptivní ovládání méně frekventovaných gramatických struktur a lexikálních jevů nutných pro porozumění čtenému textu všeobecného i populárně vědeckého zaměření
 • aktivní ovládání slovní zásoby v rozsahu přibližně 3 500 lexikálních jednotek včetně frazeologie v běžné komunikaci,
 • dovednost reagovat i v náročnějších situacích společenského nebo pracovního styku s rodilými mluvčími,
 • základní znalosti z reálií zemí příslušné jazykové oblasti v konfrontaci s reáliemi ČR.
Střední kurz je možno ukončit státní jazykovou zkouškou základní nebo všeobecnou.

První ročník středního dvouletého kurzu je určen absolventům kurzu základního a ostatním pokročilým, kteří při vstupním přezkoušení prokáží dostatečnou pružnost v aktivním ovládání frekventovaných gramatických a lexikálních jevů. Bude-li mít uchazeč zájem přistoupit do kurzu později, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení i v průběhu školního roku.

Druhý ročník středního dvouletého kurzu je vhodný pro absolventy prvního ročníku středního kurzu a jiné pokročilé, kteří vedle receptivního ovládání frekventovaných gramatických struktur prokáží aktivní osvojení slovní zásoby v širokém spektru a dobrou orientaci v reáliích zemí příslušné jazykové oblasti.


Přípravný kurz ke státní zkoušce

Jednoletý přípravný kurz 1. stupně ve zhuštěné formě shrnuje učivo základního kurzu. Je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku základní.

Jednoletý přípravný kurz 2. stupně shrnuje učivo středního kurzu a je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku všeobecnou.

Přípravné kurzy jsou určeny především těm,

 • kteří si v kurzu jazykové školy z nejrůznějších důvodů neosvojili učivo v míře požadované státní zkouškou,
 • kteří se ke složení státní jazykové zkoušky základní chtějí přihlásit s delším časovým odstupem od ukončení studia jazyka a potřebují si tudíž dříve osvojené učivo zopakovat a upevnit,
 • kteří studovali příslušný cizí jazyk v zahraničí nebo z jiných materiálů než těch, které jsou stanoveny pro jazykové školy a potřebují si své znalosti ověřit či doplnit a podrobněji se seznámit s požadavky příslušné státní zkoušky.

Obsahem kurzu je upevňování a rozšiřování frekventovaných gramatických a syntaktických struktur, obohacování aktivní slovní zásoby a podrobnější seznámení s reáliemi zemí příslušné jazykové oblasti. Nedílnou součástí kurzu je i podrobné seznámení s požadavky a typy úkolů v písemné i ústní části příslušné státní jazykové zkoušky.

 

Speciální jazykový kurz k mezinárodním jazykovým zkouškám z angličtiny

Hlavní náplní speciálních jazykových kurzů k mezinárodním jazykovým zkouškám je prohloubení dovedností a znalostí anglického jazyka v takové míře, aby absolvent kurzu splňoval požadavky definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR) v oblasti slovní zásoby, porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému slovu, dále aby ovládal produktivní jazykové prostředky na požadované úrovni v oblasti psaní a mluvení.

Speciální jazykové kurzy anglického jazyka připravují zájemce na jazykové zkoušky od úrovně B1 Preliminary (PET), úroveň B2 First (FCE) až po úroveň C1 Advanced (CAE). Zkoušky se realizují na naší jazykové škole zpravidla jedenkrát ročně v jarním termínu ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek.


Konverzační kurz

Cílem konverzačního kurzu je prohlubování řečových dovedností získaných předchozím studiem jazyka, obohacování slovní zásoby, získávání větší pohotovosti a samostatnosti v ústním projevu, zvyšování úrovně i v projevu písemném. Učební osnovy připouštějí přizpůsobit náplň a postup potřebám a zájmům účastníků studia.

Kurz je určen zájemcům o komunikativní kompetence s důrazem na dovednost bezprostředně a přiměřeně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím v situacích běžného společenského života a svého profesního zaměření. Komunikativní metoda využívá různých postupů, jako jsou např. nácvik porozumění slyšenému nebo čtenému projevu, práce s periodiky, přehled o současném společenském dění a vyjadřování osobního názoru, získávání nových informací o zemích příslušné jazykové oblasti.

Podmínkou zápisu do těchto kurzů je pohovor ověřující úroveň ústního vyjadřování uchazeče.

 speciální kurz jazyků (max. počet účastníků 8 – otevíráme při počtu 5 účastníků)   

s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok)

přípravný kurz na mezinárodní zkoušky KET / PET / FCE – nově v nabídce              


Kurzy pro předškolní děti (věku 3 až 6 let)

Cíl a obsah kurzu

Především nácvik správné výslovnosti, osvojení běžných komunikativních dovedností (pozdravy, představování, pokyny pro práci ve třídě), základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají (barvy, hračky, členové rodiny, bydlení, roční období, zahrada, oslava narozenin aj.).

Organizace a metody výuky v kurzu

Délka vyučovací hodiny je 30 až 45 minut, 1-2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost. Celkový počet hodin v kurzu je 30. O průběhu výuky jsou rodiče průběžně informováni na nástěnce v mateřské škole (dále jen MŠ).


Kurzy pro žáky základních škol (dále jen ZŠ)

Cíl a obsah kurzu

Děti se cizímu jazyku učí stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu. Při výuce v základních školách pracujeme s dětmi, které dosud nemají se systematickým učením příliš zkušeností. Tomu je pochopitelně třeba přizpůsobit celkový styl práce. Základem zůstává vždy hra. Chceme, aby se děti na našich hodinách především bavily, výuka by v žádném případě neměla být stresující. Hra sama o sobě je v tomto věku nejlepší motivací k učení. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Samotné slovo „výuka“ je třeba brát s jistou rezervou – nezabýváme se složitou gramatikou, chceme, aby si děti nenásilnou formou zvykly na existenci angličtiny a naučily se v ní na základní úrovni orientovat. Vyučujeme především jednotlivá slovíčka a základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají.

Organizace a metody výuky v kurzu

Délka vyučovací hodiny je 45 minut, 1-2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost.


Individuální / firemní kurzy

Kurzy určené samostatným zájemcům o intenzivní výuku a firmám pro jejich zaměstnance.

Ceník kurzů a informace

Odpolední/večerní kurzy pro veřejnost (počet uchazečů 12)

základní tříletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok); ročník 1., 2., 3.
kurzovné: 6720,- Kč za 140 hodin* (48,– Kč/hod.)

střední dvouletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok); ročník 1., 2.
kurzovné: 6720,- Kč za 140 hodin* (48,– Kč/hod.)

přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce základní, k mezinárodním zkouškám z anglického (PET, FCE) a německého (ZD) jazyka
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (120 hodin za školní rok)
kurzovné: 6600,- Kč za 120 hodin* (55,– Kč/hod.)

přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce všeobecné, k mezinárodním zkouškám z anglického (CAE) a německého (ZMSP) jazyka
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (120 hodin za školní rok)
kurzovné: 7200,- Kč za 120 hodin* (60,– Kč/hod.)

konverzační jednoletý kurz jazyků
s docházkou 1 x 3 vyučovací hodiny týdně (105 hodin za školní rok)
kurzovné: 5775,- Kč za 105 hodin* (55,– Kč/hod.)

konverzační jednoletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok)
kurzovné: 7700,- Kč za 140 hodin* (55,– Kč/hod.)

speciální čtyřletý kurz jazyků pro středoškoláky (plná cena bez SŠ slevy 10%)
s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok); ročník 1., 2., 3., 4.
kurzovné: 3850,- Kč za 70 hodin* (55,– Kč/hod.)

speciální kurz jazyků (max. počet účastníků 8 – otevíráme již při počtu 5 účastníků)
s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok)
kurzovné: 7000,- Kč za 70 hodin* (100,– Kč/hod.)

(*) vyučovací hodina v trvání 45 minut       

Předškolní děti (věku 3 až 6 let)

kurz jazyků (počet uchazečů 8)
s docházkou 1 x 1 vyučovací jednotka týdně (32 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 1700,- Kč za školní rok

s docházkou 2 x 1 vyučovací jednotka týdně (64 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 3200,- Kč za školní rok

vyučovací jednotka trvá 30 – 45 minut, platba probíhá ve 2 termínech: září 20.., leden 20..

Žáci základních škol

kurz jazyků (počet uchazečů 8)
s docházkou 1 x 1 vyučovací hodina týdně (35 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 2150,- Kč za školní rok

s docházkou 2 x 1 vyučovací hodina týdně (70 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 4100,- Kč za školní rok

vyučovací jednotka trvá 45 minut, platba bude probíhat ve 2 termínech: září 20.., leden 20..

Individuální / firemní kurzy

Vyučovací jednotka trvající 45 min – cena 520,– Kč.
(pozn.: cena je platné za předpokladu, že výuka probíhá v učebnách JŠ; v případě výuky přímo v sídle firmy či v jiném místě je cena navýšena o náklady související s přepravou vyučujících na takové místo ze sídla JŠ, Bydlinského 2474)

Podmínky zahájení kurzu a celková výše kurzovného je stanovena smlouvou o provádění jazykové výuky uzavřené ve smyslu § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku.

PODMÍNKY STUDIA

Uchazeč o studium zaplatí při podání přihlášky hotově zápisné ve výši 300,- Kč (50,- MŠ, ZŠ) nebo předloží doklad o jeho zaplacení.
Kurzovné, zápisné a ostatní platby škole je možno platit hotově v zápisové kanceláři školy, Bydlinského 2474 nebo v pokladně KB Tábor, poštovní poukázkou A-V nebo příkazem k úhradě ve prospěch účtu č. 14530301/0100 u KB Tábor.

Variabilním symbolem plateb je vždy rodné číslo žáka. 

Učebnice nejsou kalkulovány v ceně kurzu, žáci též platí kopírování výukových materiálů, odběr periodik, popřípadě výjezdy do ciziny za účelem prohloubení komunikačních dovedností.


Vrácení peněz, stornovací poplatky

Kurzovné i zápisné se žákům vrací, jestliže škola pro malý počet zapsaných kurz neotevře a nedojde k dohodě o změně kalkulace ceny kurzu nebo k dohodě o přeřazení do jiného kurzu.

Zápisné 300,- Kč (50,- MŠ, ZŠ) Kč je nevratné.

Odhlásí-li se žák písemně do 30. 9., má nárok na vrácení plného kurzovného. Dále se kurzovné nevrací.

Slevy z ceny kurzů

Žákům základních a středních škol cizích jazyků JŠ, starobním a invalidním důchodcům, je poskytována sleva 10% z kurzovného. O dalších slevách mimo platné kalkulace ceny kurzů může rozhodnout ředitel školy na základě písemného zdůvodnění žáka kurzu. Nárok na slevu je třeba prokázat v zápisové kanceláři předložením příslušného dokladu (např. potvrzením o studiu atd.).

Změna ceny kurzu

Kurz se otevírá, když celkový počet zapsaných dosáhne 12 (8 MŠ, ZŠ) žáků. Bude-li počet žáků kurzu při jeho zahájení nebo k 1. 10. u kurzu organizovaného jinak po 15 pracovních dnech od zahájení) nižší než 12 (8 MŠ, ZŠ), může kurz pokračovat pouze za změněné kalkulace ceny kurzu nebo za podmínky dohody o snížení dotace vyučovacích hodin.