Jazykové zkoušky

Jazyková škola nabízí vedle jazykových kurzů i možnost ověření jazykových znalostí složením státních a mezinárodních jazykových zkoušek. 

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky realizujeme ve dvou úrovních, základní a všeobecné. Dále nabízíme zájemcům o mezinárodní jazykové zkoušky pomoc při přihlašování ke cambridgeským standardizovaným zkouškám s mezinárodní platností, tato zkoušky se na naší jazykové škole konají zpravidla jedenkrát ročně v jarním období ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Absolventi přípravných kurzů v nich prokazují ovládání jazyka definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR) v oblasti slovní zásoby, porozumění čtenému textu, porozumění mluvenému  slovu, dále ovládání produktivních jazykových prostředků na požadované úrovni v oblasti psaní a mluvení od úrovně B1 Preliminary (PET), úroveň B2 First (FCE) až po úroveň C1 Advanced (CAE).

Státní jazykové zkoušky  se konají jedenkrát ročně v jarním období a jejich písemná část je vyhlašována celostátně. Ústní termíny těchto zkoušek jsou vyhlašovány ředitelem školy a konají se až po písemné části. Přihlášky ke státní jazykové zkoušce v jarním termínu (květen) se podávají nejpozději do konce března, a to podáním přihlášky ke státní jazykové zkoušce a zaplacením poplatku za písemnou část státní zkoušky dle platného ceníku pro daný školní rok.
 
Naše jazyková škola organizuje dvě úrovně státní zkoušky, základní a všeobecnou, každá tato zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část (v rozsahu 4 hodin) je souborem testů, jimiž se ověřuje porozumění čteným cizojazyčným textům, úroveň volného písemného projevu a porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům. Vyžaduje se též znalost a schopnost využívat gramatické struktury a rozsah slovní zásoby. K ústní části postupuje jen ten kandidát, který vyhověl v písemné části.

Státní jazyková zkouška základní

Základní státní zkouška ověřuje předpokládanou aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek, znalost základních gramatických struktur pro dorozumění se v běžných situacích každodenního života a znalost základních informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti. Ústní část státní zkoušky trvá 15 až 20 minut a ověřuje schopnost pohotově a přiměřeně správně reagovat v běžných situacích denního života a schopnost vyjadřovat se plynule a jazykově správně v cizím jazyce o daných všeobecných tématech. Ústní zkouška trvá 15-20 minut a po jejím úspěšném složení obdrží kandidát vysvědčení.

Další informace lze získat na vyžádání (případně na základě online přihlášky ke zkoušce).

Státní jazyková zkouška všeobecná

Všeobecná státní zkouška předpokládá všeobecnou znalost jazyka postavenou na bohaté slovní zásobě v rozsahu 4000 lexikálních jednotek, plynulé vyjadřování, schopnost reagovat na otázky, rozvíjet detailně myšlenky a argumentovat. Dále předpokládá osvojení pokročilých gramatických pravidel, znalost reálií zemí příslušné jazykové oblasti, jejich politický systém, školství, kulturu a každodenní život. Každý uchazeč by měl mít přehled o historickém a literárním vývoji v příslušné zemi i o současném dění. Spolu s přihláškou předkládá uchazeč seznam četby děl v originále. Ústní část trvá 25 - 30 minut a po jejím úspěšném završení obdrží kandidát vysvědčení.


Další informace lze získat na vyžádání (případně na základě online přihlášky ke zkoušce).