O nás

Jsme škola, kde má každý své místo. Máme bohatou historii, na kterou jsme hrdí a na jejíž úspěšných základech stavíme.

Něco z naší historie

Naše škola vznikla postupným spojením spojováním táborských učňovských a odborných škol a do současné organizační podoby byla uvedena 1. ledna 2006. Připravuje žáky pro budoucí povolání v mnoha oborech, jejichž odborná příprava má v táborském učňovském školství své kořeny již v 19.století. Počátkem 20.století existovala pokračovací škola, její název se roku 1910 změnil na „Živnostenská škola pokračovací“. V roce 1912 bylo zřízeno odborné oddělení pro kovodělníky, takže název školy se opět změnil, zněl „Všeobecná trojtřídní a obecná škola živnostenská pokračovací pro učně živností k obrábění kovů“.

V roce 1932 sestávalo pokračovací školství v Táboře celkem ze 13 škol. Všechny tyto školy byly sjednoceny pod jednou správou. Po 2. světové válce učňovská škola získala objekt školy, který byl za okupace obsazen a započalo se s výstavbou nových dílen, které byly v roce 1946 předány do užívání. Vyučování učňovské mládeže probíhalo za velmi obtížných podmínek na mnoha místech Tábora.

V padesátých letech vznikala střediska učňů při závodech Masna, Madeta, Pozemní stavby a Vodní stavby. V těchto střediscích došlo k zavedení skupinové formy odborného výcviku. Roku 1958 byla v Táboře zřízena Učňovská škola. Vyučovaly se obory: prodavač, mlékař, řezník a uzenář, tesař, zedník a železobetonář. V roce 1963 se počet oborů zvýšil: automechanik, elektromontér, instalatér, kuchař, číšník, klempíř, mlékař, prodavač, tesař, řezník, zámečník a zedník.

učitelský sbor 1978

Areál středních škol

V září 1974 začala výstavba učňovského areálu s kapacitou pro 1600 učňů. Školní rok 1979/1980 byl již zahájen v novém areálu Bydlinského 2474, Tábor. Tím byla oficiálně učňovská střediska povýšena na střední odborná učiliště: SOU spojů, SOU Vodní stavby, SOU KNV, SOU Pozemní stavby. Některé obory se osamostatnily a byly zřízeny dvě nové školy: SOU obchodní a SOU potravinářské.

Výstavba

SOU obchodní

Bylo založeno v roce 1983. V roce 1997 vznikla vedle obchodního učiliště ještě střední a jazyková škola, vše jako jediný právní subjekt SOŠ obchodní a SOU obchodní a Jazyková škola Tábor - učební obor prodavač, studijní obory obchodník, obchodně podnikatelská činnost, knihkupectví, knihovnické a informační systémy a služby, pro absolventy SOU provoz obchodu. Pro výuku odborného výcviku a odborné praxe byla zřízena odloučená pracoviště v obchodních organizacích.

Výstavba

SOU potravinářské

Zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících masného průmyslu vedla k úvahám o zřízení samostatné školy pro obor řezník – uzenář, což bylo realizováno v roce 1984, bylo zřízeno SOU potravinářské ve čtvrti Na Kopečku. Vedle hlavního učebního oboru řezník – uzenář a potravinářský průmysl nabízela škola další potravinářské obory: konzervář, mlékař, potravinářská výroba, provoz společného stravování. Ztráta zájmu o učební obory vedla ke snižování počtu žáků tohoto kdysi tak preferovaného oboru, kruh se uzavřel v roce 2004, po dvaceti letech se potravináři vracejí tam, odkud vyšli, obory řezník – uzenář a potravinářský průmysl se vyučují opět na areálu středních škol a jsou připojeny k Integrované střední škole služeb a řemesel.

Výstavba

Integrovaná střední škola služeb a řemesel

Integrovaná střední škole služeb a řemesel vznikla v roce 1996 sloučením bývalých SOU č.2- Vodní stavby a SOU č.3 – KNV. V roce 1999 se název školy změnil na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb. Na této škole existovaly (s průběžnými změnami - přeřazení, zánik, zřízení) tříleté učební obory: automechanik (dříve mechanik opravář pro silniční motorová vozidla), autoelektrikář, zámečník, instalatér, krejčová, tesař, zedník, kuchař, číšník, servírka, keramik, pekař, cukrář, čtyřleté studijní obory: rodinná škola, veřejnosprávní činnost, hotelnictví a turismus, nástavbové obory pro absolventy učiliště: podnikání v technických povoláních, společné stravování. Od roku 2004/2005 se výuka rozšířila o potravinářské obory řezník-uzenář a nástavbový obor potravinářský průmysl, protože došlo ke sloučení s potravinářským učilištěm.

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Od 1. ledna 2006 rozhodnutím Rady Jihočeského kraje vznikla nová škola s názvem Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, která spojila Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště řemesel a služeb se Střední odbornou školu obchodní a Středním odborným učilištěm obchodním a se Střediskem praktického vyučování společného stravování na Žižkově náměstí. V této organizační podobě funguje dodnes.

 V průběhu uplynulých 15 let se podobně jako většině středních odborných škol v ČR ani naše škola nevyhnula dramatickému snížení počtu žáků, který byl způsobený hlavně dlouhodobým poklesem populačního vývoje, ale také ztrátou zájmu rodičovské veřejnosti o tříleté učební obory. V praxi tato situace přinášela negativní dopady na personální obsazení, dále vznikla nutnost produktivnějšího využívání budov školy, tedy postupné opuštění bývalých prostor obchodnických oborů v ulici Na Bydžově i samostatné budovy Jazykové školy v Bydlinského ulici a jejich soustředění do uvolněných tříd přímo v Areálu. Bohužel došlo i k zániku výuky některých dříve významných oborů, jako byl např. obor prodavač, krejčí, pekař nebo zámečník.

V posledních letech se podařilo pokles počtu žáků zastavit a stabilizovat jak škálu nabízených oborů, tak i personální obsazení pro jejich kvalitní výuku. Škola dnes nabízí 2 typy 3letých oborů s výučním listem, tedy obory technické (automechanik, autoelektrikář, instalatér) a obory gastronomické (kuchař – číšník, cukrář). Po několika letech se znovu podařilo obnovit výuku tradičního oboru řezník, který vyučujeme jako jediná škola v Jihočeském kraji. Absolventi těchto oborů mají možnost pokračovat v nástavbových oborech podnikání nebo společné stravování, a získat tak k výučnímu listu i maturitu. Dále škola vyučuje čtyři 4leté maturitní obory s různým zaměřením: veřejnosprávní činnost, hotelnictví, informační služby – knihovnictví, ekonomika podnikání.

Obrovským vývojem však škola prošla i v oblasti vnější i vnitřní vybavenosti nejen základních budov na Areálu, ale i na odloučených pracovištích. V roce 2012 byla zahájena celková rekonstrukce všech učebnových pavilonů, prostorů školní kuchyně a jídelny i obou budov Domova mládeže. Proběhlo zateplení budov a výměna oken v hodnotě více než 60 milionů Kč. Na tyto práce pak navázala rekonstrukce tělocvičen, spojovací chodby a nyní se dokončuje vstupní hala školy. V roce 2014 začaly celkové úpravy okolí budov Areálu, tedy úpravy parků a travnatých ploch a rekonstrukce chodníků. V dalším období je nutná rekonstrukce venkovních sportovišť (fotbalové hřiště, atletická dráha, tenisový kurt). Pozadu nezůstala ani snaha o zkvalitnění provozu základních 2 středisek pro praktické vyučování našich žáků. Milionové investice byly vloženy do zastaralých dílen technických oborů v Chýnovské ulici, kde se snažíme vytvořit důstojné prostředí pro přípravu budoucích automechaniků, autoelektrikářů a instalatérů. U těchto rychle se vyvíjejících oborů je absolutní nutností moderní technické vybavení, do které vkládáme nemalé prostředky. Pýchou naší školy v gastronomických oborech se stala školní restaurace Beseda v historické budově na Žižkově náměstí. V horních patrech jsme vybudovali středisko praktického vyučování pro obor cukrář. Ve sklepení pod restaurací pak vzniklo Muzeum pivovarnictví v Táboře a jako bonus pro návštěvníky restaurace i muzea již 2. rokem provozujeme minipivovar s výrobou speciálních piv značky Lichvice. Přes zmiňovanou stabilizaci cítíme potřebu reagovat na měnící se potřeby trhu práce a stále hledáme cesty ke zkvalitnění nabídky našich oborů. V současné době připravujeme modernizaci a aktualizace školních vzdělávacích programů, abychom se více přiblížili reálné profesní situaci, která čeká naše absolventy v budoucích letech.

skola

Škola dnes


Jsme moderní střední škola pro všechny. Nabízíme celou škálu zajímavých oborů s dobrým uplatněním a garantujeme kvalitní praxi i teoretický základ.

Spoléháme na řadu skvělých partnerů z firemního i univerzitního prostředí a můžeme se pochlubit úspěšnými absolventy, kteří na studia u nás vzpomínají pozitivně a s láskou.Podnikavá škola

Škola doporučená zaměstnavateli 2024 - logo
student instalatér při praxi

Hlavní budova školy

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor


Restaurace Beseda

Žižkovo Náměstí 5, 390 01 Tábor


Školní dílny

Chýnovská 2945, 390 02 Tábor


Klíčoví partneři

logo hotel palcát
logo jihočeský kraj
Dofe logo
logo jihočeské hospodářské komory
logo škoda
logo kulinářské umění
logo hotel nautilus
logo evropské centrum pro jazykové zkoušky

Chceš vědět o naší škole víc?

Zjisti, proč studovat právě u nás