Studentský parlament

Studentský parlament je prostorem k většímu zapojení žáků do života školy, umožňuje jim podílet se na jejím chodu, učit se spolupracovat napříč ročníky a efektivně komunikovat s vedením školy.

Složení studentského parlametu

Období 2024 - 2025


Předseda

Petr Douša


Místopředsedové

Štěpánka Říhová

Daniel Cobzaru

Antonín Matašovský

Martin Běhavý

Tisková mluvčí a fotografka

Karolína Svobodová


Zapisovatelka

Markéta Brychtová


Koordinátorky

Mgr. Jitka Kubů

Mgr. Jitka Vosátková

Předseda školské rady

Mgr. Jitka Kubů
kubu.jitka@ssjs-tabor.cz
jmenována za pedagogické pracovníky školy

Členové rady

Mgr. Pavel Klíma
klima@kraj-jihocesky.cz
jmenován za zřizovatele školy

Jaroslav Hájek
jarosla.hajek@gmail.com
jmenován za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

Přizvaní

Mgr. Radek Cícha
cicha.radek@ssjs-tabor.cz
ředitel školy

Mgr. Milan Mikolášek
mikolasek.milan@ssjs-tabor.cz
statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ing. Zbyněk Nevyhoštěný
nevyhosteny.zbynek@ssjs-tabor.cz
zástupce ředitele pro úsek ekonomický, technický a správní

Činnost studentského parlamentu

  • Reprezentace studentů: Parlament slouží jako hlas studentů, představuje jejich názory a návrhy vedení školy. Diskutuje se školním vedením o problémech a nápadech, které mají zlepšit školní prostředí.
  • Spolupráce s vedením školy: Parlament pravidelně komunikuje s vedením školy a zajišťuje, aby byly studentské názory zohledněny při rozhodování o důležitých školních záležitostech.
  • Zlepšování školního prostředí: Členové parlamentu se mohou angažovat v projektech zaměřených na zlepšení školního prostředí, jako je například údržba a vylepšení školních prostor, zavádění nových technologií nebo ekologické projekty.
  • Vzdělávací projekty: Organizace vzdělávacích aktivit, jako jsou workshopy, přednášky, besedy a soutěže, které podporují akademický a osobní rozvoj studentů.
  • Řešení konfliktů a mediace: Pomoc při řešení konfliktů mezi studenty nebo mezi studenty a učiteli, poskytování podpory a mediace v případě potřeby.
  • Komunitní a charitativní činnost: Organizace charitativních sbírek, dobrovolnických akcí a projektů zaměřených na pomoc místní komunitě nebo podporu různých sociálních iniciativ.
  • Komunikace a informování: Zajištění efektivní komunikace mezi studenty a školou, například prostřednictvím nástěnek, sociálních médií nebo pravidelných schůzek.
  • Spolupráce s dalšími školami: Navazování spolupráce s studentskými parlamenty z jiných škol, účast na společných projektech a výměnných programech.
  • Organizace volného času: Plánování a organizace mimoškolních aktivit a zájmových kroužků, které obohacují volný čas studentů a podporují jejich koníčky a zájmy.