Odpolední/večerní kurzy pro veřejnost

Odpolední/večerní kurzy cizích jazyků pro veřejnost, kurzy pro předškolní děti a žáky základních škol

INFO kurzy: *.tmp ke stažení

Odpolední/večerní kurzy pro veřejnost

Typ kurzu: ZÁKLADNÍ

Cílem tohoto kurzu je dosažení dále popsané úrovně základních jazykových dovedností:

 • osvojení zvukové a grafické stránky jazyka a základních gramatických struktur cizího jazyka nezbytných pro dorozumění v běžných situacích každodenního života v ČR a v dané jazykové oblasti, a to v ústní a v písemné podobě,
 • aktivní osvojení slovní zásoby v rozsahu přibližně 2000 lexikálních jednotek, včetně základní frazeologie běžného společenského styku,
 • receptivního osvojení dalších 300 – 500 lexikálních jednotek,
 • znalosti základních údajů o politickém, hospodářském a kulturním životě zemí příslušné jazykové oblasti (v konfrontaci s reáliemi ČR).

Základní kurz je možno uzavřít státní jazykovou zkouškou základní.

První ročník tohoto tříletého kurzu je určen úplným začátečníkům a chronickým začátečníkům s velmi omezenou slovní zásobou a velmi malou znalostí morfologických a mluvnických struktur.

Druhý ročník je vhodný pro absolventy prvního ročníku základního kurzu i pro ostatní středně pokročilé s dobrou znalostí základních morfologických a syntaktických jevů a se slovní zásobou na příslušné úrovni. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Chce-li uchazeč přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.

Třetí ročník je určen absolventům druhého ročníku základního kurzu i ostatním pokročilým s velmi dobrými jazykovými a komunikačními schopnostmi, se znalostí všech gramatických struktur, ale s potřebou systematického opakování a upevňování. Úroveň znalostí a dovedností se prověřuje vstupním testem při zahájení školního roku. Má-li uchazeč zájem přistoupit do kurzu v průběhu školního roku, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení.

Typ kurzu: STŘEDNÍ

Cílem tohoto dvouletého kurzu je dosažení úrovně jazykových dovedností v souladu s osnovami pro jazykové školy.

 • receptivní ovládání méně frekventovaných gramatických struktur a lexikálních jevů nutných pro porozumění čtenému textu všeobecného i populárně vědeckého zaměření
 • aktivní ovládání slovní zásoby v rozsahu přibližně 3 500 lexikálních jednotek včetně frazeologie v běžné komunikaci,
 • dovednost reagovat i v náročnějších situacích společenského nebo pracovního styku s rodilými mluvčími,
 • základní znalosti z reálií zemí příslušné jazykové oblasti v konfrontaci s reáliemi ČR.

Střední kurz je možno ukončit státní jazykovou zkouškou základní nebo všeobecnou.

První ročník středního dvouletého kurzu je určen absolventům kurzu základního a ostatním pokročilým, kteří při vstupním přezkoušení prokáží dostatečnou pružnost v aktivním ovládání frekventovaných gramatických a lexikálních jevů. Bude-li mít uchazeč zájem přistoupit do kurzu později, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení i v průběhu školního roku.

Druhý ročník středního dvouletého kurzu je vhodný pro absolventy prvního ročníku středního kurzu a jiné pokročilé, kteří vedle receptivního ovládání frekventovaných gramatických struktur prokáží aktivní osvojení slovní zásoby v širokém spektru a dobrou orientaci v reáliích zemí příslušné jazykové oblasti.

Typ kurzu: PŘÍPRAVNÝ

Jednoletý přípravný kurz 1. stupně ve zhuštěné formě shrnuje učivo základního kurzu. Je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku základní.

Jednoletý přípravný kurz 2. stupně shrnuje učivo středního kurzu a je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku všeobecnou.

Přípravné kurzy jsou určeny především těm,

 • kteří si v kurzu jazykové školy z nejrůznějších důvodů neosvojili učivo v míře požadované státní zkouškou,
 • kteří se ke složení státní jazykové zkoušky základní chtějí přihlásit s delším časovým odstupem od ukončení studia jazyka a potřebují si tudíž dříve osvojené učivo zopakovat a upevnit,
 • kteří studovali příslušný cizí jazyk v zahraničí nebo z jiných materiálů než těch, které jsou stanoveny pro jazykové školy a potřebují si své znalosti ověřit či doplnit a podrobněji se seznámit s požadavky příslušné státní zkoušky.

Obsahem kurzu je upevňování a rozšiřování frekventovaných gramatických a syntaktických struktur, obohacování aktivní slovní zásoby a podrobnější seznámení s reáliemi zemí příslušné jazykové oblasti. Nedílnou součástí kurzu je i podrobné seznámení s požadavky a typy úkolů v písemné i ústní části příslušné státní jazykové zkoušky.

Typ kurzu: KONVERZAČNÍ

Cílem konverzačního kurzu je prohlubování řečových dovedností získaných předchozím studiem jazyka, obohacování slovní zásoby, získávání větší pohotovosti a samostatnosti v ústním projevu, zvyšování úrovně i v projevu písemném. Učební osnovy připouštějí přizpůsobit náplň a postup potřebám a zájmům účastníků studia.

Kurz je určen zájemcům o komunikativní kompetence s důrazem na dovednost bezprostředně a přiměřeně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím v situacích běžného společenského života a svého profesního zaměření. Komunikativní metoda využívá různých postupů, jako jsou např. nácvik porozumění slyšenému nebo čtenému projevu, práce s periodiky, přehled o současném společenském dění a vyjadřování osobního názoru, získávání nových informací o zemích příslušné jazykové oblasti.

Podmínkou zápisu do těchto kurzů je pohovor ověřující úroveň ústního vyjadřování uchazeče.

 speciální kurz jazyků (max. počet účastníků 8 – otevíráme při počtu 5 účastníků)   

s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok)

přípravný kurz na mezinárodní zkoušky KET / PET / FCE – nově v nabídce                                                                                                                                                                                                  

Kurzy pro předškolní děti (věku 3 až 6 let)

Cíl a obsah kurzu

Především nácvik správné výslovnosti, osvojení běžných komunikativních dovedností (pozdravy, představování, pokyny pro práci ve třídě), základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají (barvy, hračky, členové rodiny, bydlení, roční období, zahrada, oslava narozenin aj.).

Organizace a metody výuky v kurzu

Délka vyučovací hodiny je 30 až 45 minut, 1-2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost. Celkový počet hodin v kurzu je 30. O průběhu výuky jsou rodiče průběžně informováni na nástěnce v mateřské škole (dále jen MŠ).

Kurzy pro žáky základních škol (dále jen ZŠ)         

Cíl a obsah kurzu

Děti se cizímu jazyku učí stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu. Při výuce v základních školách pracujeme s dětmi, které dosud nemají se systematickým učením příliš zkušeností. Tomu je pochopitelně třeba přizpůsobit celkový styl práce. Základem zůstává vždy hra. Chceme, aby se děti na našich hodinách především bavily, výuka by v žádném případě neměla být stresující. Hra sama o sobě je v tomto věku nejlepší motivací k učení. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Samotné slovo „výuka“ je třeba brát s jistou rezervou – nezabýváme se složitou gramatikou, chceme, aby si děti nenásilnou formou zvykly na existenci angličtiny a naučily se v ní na základní úrovni orientovat. Vyučujeme především jednotlivá slovíčka a základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají.

Organizace a metody výuky v kurzu

Délka vyučovací hodiny je 45 minut, 1-2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost.

CENÍK JEDNOTLIVÝCH JAZYKOVÝCH KURZŮ

Odpolední/večerní kurzy pro veřejnost (počet uchazečů 12)

základní tříletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok); ročník 1., 2., 3.
kurzovné: 6720,- Kč za 140 hodin* (48,– Kč/hod.)

střední dvouletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok); ročník 1., 2.
kurzovné: 6720,- Kč za 140 hodin* (48,– Kč/hod.)

přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce základní, k mezinárodním zkouškám z anglického (PET, FCE) a německého (ZD) jazyka
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (120 hodin za školní rok)
kurzovné: 6600,- Kč za 120 hodin* (55,– Kč/hod.)

přípravný jednoletý kurz jazyků k státní jazykové zkoušce všeobecné, k mezinárodním zkouškám z anglického (CAE) a německého (ZMSP) jazyka
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (120 hodin za školní rok)
kurzovné: 7200,- Kč za 120 hodin* (60,– Kč/hod.)

konverzační jednoletý kurz jazyků
s docházkou 1 x 3 vyučovací hodiny týdně (105 hodin za školní rok)
kurzovné: 5775,- Kč za 105 hodin* (55,– Kč/hod.)

konverzační jednoletý kurz jazyků
s docházkou 2 x 2 vyučovací hodiny týdně (140 hodin za školní rok)
kurzovné: 7700,- Kč za 140 hodin* (55,– Kč/hod.)

speciální čtyřletý kurz jazyků pro středoškoláky (plná cena bez SŠ slevy 10%)
s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok); ročník 1., 2., 3., 4.
kurzovné: 3850,- Kč za 70 hodin* (55,– Kč/hod.)

speciální kurz jazyků (max. počet účastníků 8 – otevíráme již při počtu 5 účastníků)
s docházkou 1 x 2 vyučovací hodiny týdně (70 hodin za školní rok)
kurzovné: 6300,- Kč za 70 hodin* (90,– Kč/hod.)

(*) vyučovací hodina v trvání 45 minut                                                                                                   

               

Předškolní děti (věku 3 až 6 let)

kurz jazyků (počet uchazečů 8)
s docházkou 1 x 1 vyučovací jednotka týdně (32 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 1700,- Kč za školní rok

s docházkou 2 x 1 vyučovací jednotka týdně (64 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 3200,- Kč za školní rok

vyučovací jednotka trvá 30 – 45 minut, platba probíhá ve 2 termínech: září 20.., leden 20..

 

Žáci základních škol

kurz jazyků (počet uchazečů 8)
s docházkou 1 x 1 vyučovací hodina týdně (35 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 2150,- Kč za školní rok

s docházkou 2 x 1 vyučovací hodina týdně (70 vyuč. jednotek za školní rok)
kurzovné: 4100,- Kč za školní rok

vyučovací jednotka trvá 45 minut, platba bude probíhat ve 2 termínech: září 20.., leden 20..

 

Individuální / firemní kurzy

Vyučovací jednotka trvající 45 min – cena 520,– Kč.
(pozn.: cena je platné za předpokladu, že výuka probíhá v učebnách JŠ; v případě výuky přímo v sídle firmy či v jiném místě je cena navýšena o náklady související s přepravou vyučujících na takové místo ze sídla JŠ, Bydlinského 2474)

Podmínky zahájení kurzu a celková výše kurzovného je stanovena smlouvou o provádění jazykové výuky uzavřené ve smyslu § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku.

PODMÍNKY STUDIA

Uchazeč o studium zaplatí při podání přihlášky hotově zápisné ve výši 300,- Kč (50,- MŠ, ZŠ) nebo předloží doklad o jeho zaplacení.
Kurzovné, zápisné a ostatní platby škole je možno platit hotově v zápisové kanceláři školy, Bydlinského 2474 nebo v pokladně KB Tábor, poštovní poukázkou A-V nebo příkazem k úhradě ve prospěch účtu č. 14530301/0100 u KB Tábor.

!!!!!!!!!! Variabilním symbolem plateb je vždy rodné číslo žáka. !!!!!!!!!!

Učebnice nejsou kalkulovány v ceně kurzu, žáci též platí kopírování výukových materiálů, odběr periodik, popřípadě výjezdy do ciziny za účelem prohloubení komunikačních dovedností.

Vrácení peněz, stornovací poplatky

Kurzovné i zápisné se žákům vrací, jestliže škola pro malý počet zapsaných kurz neotevře a nedojde k dohodě o změně kalkulace ceny kurzu nebo k dohodě o přeřazení do jiného kurzu.

Zápisné 300,- Kč (50,- MŠ, ZŠ) Kč je nevratné.

Odhlásí-li se žák písemně do 30. 9., má nárok na vrácení plného kurzovného. Dále se kurzovné nevrací.

Slevy z ceny kurzů

Žákům základních a středních škol cizích jazyků JŠ, starobním a invalidním důchodcům, je poskytována sleva 10% z kurzovného. O dalších slevách mimo platné kalkulace ceny kurzů může rozhodnout ředitel školy na základě písemného zdůvodnění žáka kurzu. Nárok na slevu je třeba prokázat v zápisové kanceláři předložením příslušného dokladu (např. potvrzením o studiu atd.).

Změna ceny kurzu

Kurz se otevírá, když celkový počet zapsaných dosáhne 12 (8 MŠ, ZŠ) žáků. Bude-li počet žáků kurzu při jeho zahájení nebo k 1. 10. u kurzu organizovaného jinak po 15 pracovních dnech od zahájení) nižší než 12 (8 MŠ, ZŠ), může kurz pokračovat pouze za změněné kalkulace ceny kurzu nebo za podmínky dohody o snížení dotace vyučovacích hodin.

Přijímání ke studiu, zápis

Přihlášky je možné vyzvedávat v zápisové kanceláři nebo stáhnout z webových stránek školy (www.ssjs-tabor.cz). Na přihlášce si žák zvolí podle zájmu typ kurzu, vyučovaný jazyk a stupeň pokročilosti kurzu. Termín podání přihlášky k zápisu není omezen. Žáci budou přijímáni podle pořadí zapsaných přihlášek a podrobí se přezkoušení (kromě začátečníků). Při zápisu v zápisové kanceláři JŠ je žák povinen odevzdat doklad o zaplacení zápisného, kurzovného nebo hotově zaplatit. Při splnění těchto podmínek obdrží studijní průkaz žáka JŠ, který jej opravňuje k účasti na zahájení kurzu, přezkoušení a další výuce.

Pokud žák při přezkoušení nevyhoví nárokům na zařazení do kurzu požadovaného stupně pokročilosti, vyhrazuje si škola právo jeho přeřazení do kurzu nižšího. Naopak, budou-li znalosti žáka na vyšší úrovni, může mu škola doporučit přeřazení do kurzu vyššího. Nenaplní-li se kurz v požadovaném počtu, bude žákům nabídnut kurz jiný. Rozhodnutí o přijetí do kurzu bude vydáno po přezkoušení a zápisu sdělením na nástěnce školy. Škola si vyhrazuje právo přeřadit žáka na základě výsledků průběžných testů do nižšího nebo vyššího kurzu.

Zahájení kurzu, organizace studia

Kurzy jsou zahajovány v září, termín bude upřesněn. Při zápisu je žák povinen předložit studijní průkaz žáka JŠ. Žák, který navštěvuje jeden z odpoledních/večerních kurzů bude seznámen se školním řádem jazykové školy, obsahem výuky v kurzu, učebnicemi a další studijní literaturou a bude provedeno přezkoušení vstupních znalostí a následné zařazení do kurzu podle stupně pokročilosti. Pravidelná výuka v kurzu se zahajuje v týdnu od 30. 9., nebude-li při zápisu dohodnuto jinak.

Kurzy jsou organizovány jako odpolední/večerní, zpravidla v pondělí a středu, v čase od 16:00 do 17:30 hod. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Odpolední/večerní kurzy jsou vyučovány v budově SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor. Kurzy pro MŠ a ZŠ jsou vyučovány přímo v daném místě MŠ nebo ZŠ.

Základní učebnice kurzu

Budou sděleny při zahájení kurzu a nejsou v ceně kurzu.

Ukončení studia

Po ukončení kurzu cizích jazyků je žákům na základě žádosti vydáváno osvědčení o jeho absolvování za předpokladu alespoň 75% docházky do kurzu. Žák má na základě znalostí, které získá v průběhu kurzu, možnost složit státní jazykovou zkoušku základní nebo všeobecnou přímo v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Cena této zkoušky není zahrnuta v ceně kurzu a platí se zvlášť.

Informace a úřední hodiny zápisové kanceláře

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

(hlavní budova školy; Po – Pá, 07:00 – 15:00 hod, 2. učebnový pavilon, 1. patro (ředitelství), č. dveří 124)

zápisová kancelář: Mgr. Jana Kučerová; tel., zázn.: 381 252 414; mobil: 732 488 716; fax: 381 256 246,       e-mail: kucerova.jana@ssjs-tabor.cz

vedoucí JŠ: Mgr. Jitka Kubů; tel.: 393 033 207, mobil: 603 570 158, e-mail: kubu.jitka@ssjs-tabor.cz;

web: http://www.ssjs-tabor.cz/jazykova-skola/.