Je obchodní management perspektivní a zajímavý obor?

Obor obchodní management svým absolventům otevírá široké pole uplatnění. Studenti se mohou úspěšně ucházet o pozice v malých soukromých firmách, čerpat výhody ze zázemí i rychlého profesního růstu ve velkých korporacích, díky získaným dovednostem mohou rozvinout svůj potenciál a vybudovat i firmu vlastní. Obchodní management je skvělým startem pro návazné studium na vysokých školách. Studenti se samozřejmě mohou uplatnit i ve státní správě. Studium kombinuje praktické znalosti ekonomie a účetnictví, nabízí rozvoj komunikačních dovedností, navíc přidává i nezbytné základy marketingu a psychologie. Důležitý je také důraz na výborné zvládnutí cizího jazyka.

Co se naučíš v oboru obchodní management

Základními dovednostmi, kterými studenty provádí obor jak po teoretické, tak i praktické stránce je získání znalostí v oboru ekonomie a řízení. Studenti postupně prochází jednotlivými fázemi od zabezpečení základních podnikových potřeb, až po samostatné vedení konkrétního úseku. Studenti se učí efektivně hospodařit s finančními prostředky, posuzují výhodnost nebo nevýhodnost investic, jejich načasování, získávání, udržení a řízení finančního toku v závislosti na povahu konkrétního oboru i vývoj trhu. Orientují se na finančním trhu, učí se sestavit kalkulace ceny za zboží i služby. Studenti současně získávají dovednost i v řízení materiálních zdrojů, a to od řízení logistických operací až po zásady skladování. Také se seznamují s problematikou lidských zdrojů, v celém rozsahu od oslovení a získání nových uchazečů až po jejich zařazení do provozu a řízení.

Důležité je také získání uceleného přehledu v systému daní a povinností. Po úspěšném zakončení studia jsou absolventi schopni samostatně vést účetnictví a zvládat jednání s úřady. Odbornou terminologii si studenti navíc osvědčí i v cizím jazyce. Zdokonalení v cizím jazyce rozšiřuje uplatnitelnost na trhu práce a dovoluje získat zajímavé pozice i v mezinárodních firmách nebo v zahraničí. Neméně důležitá je také velmi dobrá orientace v moderních počítačových programech, včetně účetního softwaru Money.

Jak a kde se uplatníš

Koncepce výuky klade vysoké nároky na uchazeče v průběhu studia. Po úspěšném zvládnutí oboru se však absolvent díky získaným znalostem a dovednostem představí jako schopný a samostatný uchazeč o posty v ekonomicko – manažerských pozicích. Absolventi se dobře uplatní v marketingu a obchodu, a to jak u menších, tak i u velkých nebo mezinárodních firem. Získaný přehled v oblasti lidských zdrojů, ekonomie a účetnictví může absolventům nabídnout zajímavé pozice i mimo komerční sféru, například ve vedení občanských sdružení, neziskových organizací, ale také na atraktivních místech ve státní správě. Studenti mají velmi dobré předpoklady úspěšně navázat studiem na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ekonomického směru, ale také v oblastech veřejné a sociální správy, turismu nebo hotelnictví.

Odborné stáže a praxe

Studium provází i získání zkušeností v praxi. Studenti si na stážích zažívají naučené teoretické znalosti, seznamují se s reálným během a potřebami malých i velkých firem nebo státní správy. Studenti jsou podporování v získání komunikačních dovedností a v rozvoji cizích jazyků. Praxe v reálném prostředí podporuje plynulý přechod absolventů do prvního zaměstnání, vede k získání samostatnosti a schopnosti poradit si se svěřenou agendou.