Podnikání

RVP:  64 – 41 – L/ 51
ŠVP:  Podnikání

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:2 roky, denní studium
Obor je určen pro:absolventy tříletých učebních oborů
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Základní podmínky přijetí:

  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru

Stručný popis oboru

Vzdělávací program studijní oboru Podnikání je koncipován jako dvouletý a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti absolventům tříletých učebních oborů potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Po vykonání maturitní zkoušky se absolventi mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Učební plán oboru

Název ŠVP: Podnikání 
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk a literatura 4 4 8
Cizí jazyk 4/4 4/4 8
Občanská nauka 1 1 2
Dějepis 2 2
Základy přírodních věd 2 2
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 4
Ekonomika 3 3 6
Účetnictví 3 3 6
Písemná a elektronická komunikace 3/3 3
Právo 1 2 3
Marketing 2 2
Management 1 1
Psychologie 1 1
Učební praxe 4/4 4
Konverzace v cizím jazyce 1/1 1
Počet hodin celkem 33 32 65