Veřejnosprávní činnost

RVP:  68 – 43 – M/ 01
ŠVP:  VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přihláška ke studiu [PDF]

Základní podmínky přijetí:

  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka
Fotorgafie obor

Stručný popis oboru

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy.
Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

Uplatnění absolventa

Absolvent v oblasti výkonu profese dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích. Umí vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Veřejnosprávní činnost
Kód a název oboru vzdělání:  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  4. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
1. cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16
2. cizí jazyk 2/2 2/2 3/3 3/3 10
Občanská nauka 1 1 2 4
Dějepis 2 2 4
Základy  přírodních věd 2 2 4
Zeměpis 2 2
Matematika 3 3 3 4 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Infomační a komunikační technologie 2/2 2/2 4
Ekonomika 2 3 5
Účetnictví 2 1 3
Písemná a elektronická komunikace 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Právo 2 3 3 3 11
Veřejná správa 2 3 3 4 12
Společenská kultura 2 1 2
Základy psychologie a sociologie 2 1 3
Regionalistika 1 1
Historie české správy 2 2
Demografie 1 1
Cvičení z práva a veřejné správy 1/1 2/2 3
CELKEM 33 33 32 32 130