Hotelnictví

RVP:  65 – 42 – M/ 01
ŠVP:  HOTELNICTVÍ A TURISMUS

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přihláška ke studiu [PDF]

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Tento obor připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Základními oblastmi uplatnění absolventů jsou činnosti ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních, provozních a řídících v hotelovém provozu a cestovním ruchu.

Uplatnění absolventa

Absolventi mají předpoklady vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Absolvent tohoto oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Při přípravě absolventa se klade důraz na profesionalitu, přesnost, slušné chování, umění jednat s lidmi, dodržování právních norem a profesní etiky.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Učební plán oboru

 

Název ŠVP: Hotelnictví a turismu
Kód a název oboru vzdělání:  65-42-M/01  Hotelnictví
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  4. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
     1. cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16
     2. cizí jazyk 4/4 4/4 4/4 4/4 16
     Občanská nauka 1 1 1 1 4
     Dějepis 2 2
     Základy  přírodních věd 2 2
     Zeměpis 2 2
     Matematika 3 3 3 4 13
     Tělesná výchova 2 2 2 2 8
      Informační a komunikační technologie 2/2 1/1 3
      Ekonomika 2 1 2 5
      Účetnictví 2 2 4
      Marketing a management 2 2
      Právo 1 1
      Písemná a elektronická komunikace 2/2 1/1 3
      Potraviny a výživa 2 2
      Technologie přípravy pokrmů 6 2 8
      Technika obsluhy a služeb 4 2 6
      Hotelový provoz 3 3
      Cestovní ruch 2 2
      Integrovaný ekonomický předmět 2/2 2/2 4
      Seminář z českého jazyka a literatury 2 2
      Učební praxe 5 6 11
      CELKEM 33 33 33 33 132