66 – 51 – H / 01 Prodavač

ŠVP:  Prodavač

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání v oblasti prodeje zboží jako prodavač, odborný prodavač, asistent prodeje, pokladní. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Učební plán 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 2
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Obchodní provoz 1 1 2 4
Účetnictví 1 2 3
Písemná a elektronická komunikace 2 1 1 4
Zbožíznalství 2 2 2 6
Marketing 1 1 2
Hospodářské výpočty 1 1
Psychologie prodeje 1 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33,5 33,5 100

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je organizováno formou odborného výcviku.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu zvládne provádět přejímku zboží, připravit zboží k  prodeji, vyhotovit dokumentaci prodávaného zboží, odborně manipulovat se zbožím, řešit reklamaci, provádět inventuru zboží, obsluhovat kontrolní pokladnu,  poskytovat zákazníkovi odbornou   poradenskou činnost,  provádět  propagační činnost.

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.