23 – 68 – H/ 01 Mechanik – opravář motorových vozidel

ŠVP:  AUTOMECHANIK

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Absolventi tohoto oboru se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel,vyplňování technické dokumentace, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

Vzdělání v tomto oboru umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Uplatnění nalézají absolventi v opravnách, servisech, v automobilovém průmyslu, dopravě, pneuservisech, stanicích technické kontroly a měření emisí.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Automechanik
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
     Cizí jazyk 2 2 2 6
     Občanská nauka 1 1 1 3
     Základy přírodních věd 1 0 0 1
     Matematika 2 2 1 5
     Fyzika 1 1 1 3
     Tělesná výchova 1 1 1 3
     Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
     Ekonomika 0 1 1 2
     Základy technologie výroby a oprav 2 1,5 0 3,5
     Základy elektrotechniky 0 2 0 2
     Technická dokumentace 1 0 0 1
     Konstrukce automobilů 1,5 1,5 2,5 5,5
     Opravárenství a diagnostika 1 1,5 3 5,5
     Řízení motorových vozidel 0 1 0,5 1,5
     Odborný výcvik 15 15 17 47
      CELKEM 31 33 33 97