65 – 51 – H / 01 Kuchař – číšník

ŠVP:  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

ŠVP:  KUCHAŘ

ŠVP:  ČÍŠNÍK – SERVÍRKA

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro:absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich uplatnění na úseku technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru kuchař-číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním a manuální dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař-kuchařka, číšník, servírka. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Kuchař – číšník
Název ŠVP:  Kuchař 
Název ŠVP:  Číšník -servírka
Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H / 01 Kuchař – číšník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
1.roč. 2.roč. 3.roč. celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 1 2,5 2,5 2,5 7,5
Cizí jazyk 2 1,5 1,5 1,5 4,5
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 1 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Potraviny a výživa 1 1 2
Technologie 3 3 3 9
Stolničení 2 2 1,5 5,5
Hospodářské výpočty 0,5 0,5
Odborný výcvik 15 17 17 49
Celkem 32 34 34 100