29 – 54 – H/ 01 Cukrář

ŠVP:  CUKRÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro:absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit absolventy se základními surovinami a přísadami pro výrobu cukrářských výrobků, s technologií přípravy kompletního sortimentu cukrářských výrobků včetně jejich dohotovování a zdobení, způsoby správného skladování a techniky prodeje. Absolvent bude připraven využívat technologická zařízení včetně obsluhy a základní údržby strojů , organizovat potřebné činnosti při přípravě gastronomické akce a vést příslušnou dokumentaci provozovny.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků a v různých typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, například v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP: Cukrář
Kód a název oboru vzdělání: 29-54-H / 01  Cukrář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
1.roč. 2.roč. 3.roč. celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1/1 1/1 1/1 3
Ekonomika 2 2
Technologie 3 2 4/2 9
Suroviny 2 2 1 5
Stroje a zařízení 1 1 2
Odborné kreslení 0,5 0,5 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 31,5 32 32,5 96