26 – 57 – H/ 01 Autoelektrikář

ŠVP:  AUTOELEKTRIKÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

 

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu tohoto oboru
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tento vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi prakticky i teoreticky zvládli údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Autoelektrikář
Kód a název oboru vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
     Cizí jazyk 2 2 2 6
     Občanská nauka 1 1 1 3
     Základy přírodních věd 1 1
     Matematika 2 2 1 5
     Fyzika 1 1 1 3
     Tělesná výchova 1 1 1 3
     Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
     Ekonomika 1 1 2
     Základy elektrotechniky 2,5 2,5
     Materiály 0,5 0,5
     Strojnictví 1 1
     Elektrotechnika 1 0,5 1,5
     Elektropříslušenství 1,5 1 2,5
     Konstrukce automobilů 1 1 1 3
     Elektrická měření 1 0,5 1,5
     Opravárenství a diagnostika 1 2 1 4
     Řízení motorových vozidel 1 0,5 1,5
     Odborný výcvik 15 15 17 47
      CELKEM 31 33 33 97