Gastronomie

RVP:  65 – 41 – L /51
ŠVP:  GASTRONOMIE

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:2 roky, denní studium
Obor je určen pro:pro absolventy tříletých učebních oborů se zaměřením na gastronomii
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru

 

Stručný popis oboru

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje již získané v průběhu předchozího vzdělávání. Odborné vzdělávání umožňuje získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností oboru gastronomie. V těchto učebních dokumentech využívá učitel dovedností, které žák získal v předchozím studiu.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru se uplatní ve všech typech provozů především ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, dále ve středním managementu, nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích služeb a dalších služeb.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.

Učební plán oboru

Název ŠVP: Společné stravování
Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk a literatura 4 4 8
1. cizí jazyk 4/4 4/4 8
2. cizí jazyk 3/3 2/2 5
Občanská nauka 1 1 2
Dějepis 2 2
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2
Ekonomika 2 2 4
Účetnictví 2 2 4
Písemná a elektronická komunikace 3/3 3
Marketing 1 1
Management 1 1
Potraviny a výživa 2 2
Hotelový provoz 3 3 6
Technologie přípravy pokrmů 2 2
Cestovní ruch 1 1
Učební praxe 1/1 1
Konverzace v CJ 1/1 1
Počet hodin celkem 33 32 65