Informační služby

RVP:  72 – 41 – M/ 01
ŠVP:  KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přihláška ke studiu [PDF]

Základní podmínky přijetí:

  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka

Stručný popis oboru

Cílem studijního oboru je připravit žáky pro činnost v knihovnách, informačních střediscích, knihkupectvích, archivech a dalších institucích, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními. V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a v oblastech, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Přehled akcí knihovníků naleznete na tomto odkazu.

Učební plán oboru

Název ŠVP:  Knihovnické a informační služby
Kód a název oboru vzdělání: 72-41-M/01 Informační služby
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Platnost ŠVP: od 1.9.2017
 1. roč.  2. roč.  3. roč.  4. roč.  Celkem
     Český jazyk a literatura 4 4 5 5 18
     1. cizí jazyk 3/3 3/3 4/4 4/4 14
     2. cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 3/3 9
     Občanská nauka 1 1 1 3
     Dějepis 2 2 2 6
     Základy přírodních věd 2 2
     Zeměpis 2 2
     Matematika 3 3 3 4 13
     Tělesná výchova 2 2 2 2 8
     Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 4
     Ekonomika 2 2 4
     Knihovnictví 2 3 2 3 10
     Informační fondy 3 2 2 2 9
     Informační systémy a služby 2 2
     ICT ve službách 2/2 2/2 2/2 6
     Písemná a elektronická komunikace 3/3 1/1 4
     Dějiny umění 2 2
     Dokumentová komunikace 2 2
     Práce se čtenářem 1 2 3
     Komunikace v informační společnosti 1 1
     Praxe 2/2 4 2/2 8
      CELKEM 33 33 32 32 130

 

Přehled akcí knihovníků naleznete na tomto odkazu.