Maturanti z předešlých let

JEDNOLETÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ

Informace a podmínky studia

Určení kurzu
Ke studiu v jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou může být přijat žák, který úspěšně ukončil střední školu maturitní zkouškou nebo absolutoriem v konzervatoři. Studium se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Obsah výuky v kurzu
Kurz má tři stupně (kurz základní, kurz pro pokročilé a kurz pro přípravu ke státní zkoušce).
Cílem jednoletého základního kurzu je osvojit si jazyk do té míry, aby byl absolvent schopen v mluveném jazyce reagovat v běžných situacích každodenního života, aby získal základní povědomí o politickém, hospodářském a kulturním životě příslušné země a aby se dokázal písemně jednoduše, avšak správně vyjadřovat.
Cílem jednoletého kurzu pro pokročilé a kurzu pro přípravu ke státní zkoušce je příprava k jazykové zkoušce základní nebo všeobecné.
Státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná má dvě části a prověřuje míru osvojení základních jazykových dovedností. V písemné části jsou to porozumění čteným textům, porozumění vyslechnutým textům, zvládnutí volného písemného projevu na dané téma a v daném rozsahu, znalost gramatických struktur a rozsah slovní zásoby. Při ústní části se ověřuje schopnost pohotově a přiměřeně reagovat v běžných životních situacích, vést dialog o problémech v rámci tematických okruhů s prokázáním aktivní znalosti slovní zásoby.

Základní učebnice pro kurz cizích jazyků

Anglický jazyk – učebnice:
začátečníci: Headway Elementary / Headway Pre-Intermediate / English Grammar in Use (Murphy) / Cutting Edge / Click On
pokročilí: New First Certificate Masterclass (OUP) / New Progress to First Certificate / English Grammar in Use (Murphy) / Click On
velmi pokročilí: Masterclass Proficiency / časopis Friendship

Německý jazyk – učebnice:
začátečníci: Sprechen Sie Deutsch (1. díl) / Wir üben deutsche Grammatik (Hana Justová)
pokročilí: Sprechen Sie Deutsch (2. a 3. díl) / Deutsch im Gespräch (V. Höppnerová) / časopis Freundschaft / Delfin (Hueber)

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška