Intenzivní kurz češtiny

Cílem intenzivního kurzu češtiny pro cizince je příprava na zkoušku z češtiny na úrovni B2, tj. úspěšné zvládnutí státní jazykové zkoušky základní z českého jazyka, a odborná jazyková průprava zaměřená na zvládnutí profilových předmětů navazujícího studia.
Z celkového počtu 400 vyučovacích hodin je 300 vyučovacích hodin určeno pro jazykovou přípravu všeobecnou a 100 vyučovacích hodin pro profilové předměty.

Kurz je určen studentům na úrovni B1 a je zaměřen na posílení všech ověřovaných dovedností a kompetencí. Státní jazyková zkouška základní (nebo všeobecná) má dvě části a prověřuje míru osvojení základních jazykových dovedností. V písemné části jsou to porozumění čteným textům, porozumění vyslechnutým textům, zvládnutí volného písemného projevu na dané téma a v daném rozsahu, znalost gramatických struktur a rozsah slovní zásoby. Při ústní části se ověřuje schopnost pohotově a přiměřeně reagovat v běžných životních situacích, vést dialog o problémech v rámci tematických okruhů s prokázáním aktivní znalosti slovní zásoby.

Ke studiu v intenzivním přípravném kurzu češtiny se mohou hlásit cizinci, kteří ukončili úspěšně studium na střední škole a kteří mají záměr se dále ucházet o studium bakalářských a magisterských oborů na českých vysokých školách. Studium se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Podrobné informace o kurzu naleznete zde.

Online přihláška