PROVOZNÍ ŘÁD

Studijní a informační centrum školy

Reg.číslo projektu : CZ.1.07/1.1.10/03.0005

I. Všeobecné pokyny

1. Studijní a informační centrum poskytuje informační a knihovnické služby studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy. Tyto služby naplňuje studijní a informační centrum shromažďováním, zpracováním, uchováním a správou informačního fondu a jeho zpřístupněním.

2. Tematický profil informačního fondu je určen profilací jednotlivých oborů školy. Druhová skladba sestává z tištěných dokumentů(knihy,skripta,periodika), dále ze zvukových, obrazových a elektronických dokumentů.

3. Fond studijního a informačního centra je doplňován na základě požadavků jednotlivých předmětových komisí.

4. Fond je umístěn v prostorách studijního a informačního centra.

5. Přístup do studijního a informačního centra je pouze v doprovodu pedagogického pracovníka. Žáci se řídí pokyny tohoto pracovníka. V této době jsou zpřístupněny oba vchody do studijního a informačního centra. Žáci mají odložené kabáty a jsou přezuti. Chovají se tiše a ohleduplně. Používání mobilních telefonů je zakázáno. Konzumovat jídlo a pití v těchto prostorách je zakázáno. S informačními materiály je každý povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození.

6. Počítače jsou určeny výhradně k vyhledávání informací a studijním účelům. Je přísně zakázáno navštěvovat stránky s rasistickým, pornografickým obsahem a stránky Internetu, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR.

 

II. Bezpečnostní a hygienické pokyny

1. Každý žák je povinen bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byl prokazatelně seznámen.

2. Každý úraz je žák povinen hlásit pedagogickému dozoru za účelem odborného ošetření a vyplnění „záznamu o úrazu“.
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele školy.

Zpracoval: Ing. Eva Šišková, hlavní manager projektu

PhDr. Daniela Novotná, metodik projektu

Schválil: Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

V Táboře dne 1. 10. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ: