POČÍTAČOVÁ STUDOVNA

P R O V O Z N Í Ř Á D

Studijní a informační centrum školy – počítačová studovna

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0005

I. Všeobecné pokyny

  1. Studijní a informační centrum poskytuje informační a knihovnické služby studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy. Tyto služby naplňuje studijní a informační centrum shromažďováním, zpracováním, uchováním a správou informačního fondu a jeho zpřístupněním.
  2. Informační fond je umístěn v prostorách studijního a informačního centra.
  3. Přístup do studijního a informačního centra je pouze v doprovodu pedagogického pracovníka. Žáci se řídí pokyny tohoto pracovníka. V této době jsou zpřístupněny oba vchody do studijního a informačního centra. Žáci mají odložené kabáty a jsou přezuti. Chovají se tiše a ohleduplně. Používání mobilních telefonů je zakázáno. Konzumovat jídlo a pití v těchto prostorách je zakázáno. S informačními materiály je každý povinen zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození.
  4. Počítače jsou určeny výhradně k vyhledávání informací a studijním účelům. Je přísně zakázáno navštěvovat stránky s rasistickým, pornografickým obsahem a stránky Internetu, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR.

 

II. Bezpečnostní a hygienické pokyny

  1. Každý žák je povinen bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byl prokazatelně seznámen.
  2. Každý úraz je žák povinen hlásit pedagogickému dozoru za účelem odborného ošetření a vyplnění „záznamu o úrazu“.

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele školy.

Zpracoval:
Ing. Eva Šišková, hlavní manager projektu

PhDr. Daniela Novotná, metodik projektu

Schválil:
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

V Táboře dne 1. 9. 2012

Provozní řád ke stažení: