Průběh realizace projektu – září – listopad 2011

V průběhu 3. monitorovacího období pokračovaly práce na tvorbě lekcí informační gramotnosti. V souladu s plánem jsou finalizovány soubory tří lekcí prvního ročníku pro jednotlivé obory.

U oboru Hotelnictví byl zkompletován celý první ročník, tedy lekce HOT 1_1 Informace útočí, HOT 1_2 Bludiště informací a HOT 1_3 Ztraceni mezi regály. Komplet tvoří obálka, příslušné metodiky a samostatně číslované pracovní listy, vše v jednotné úpravě shodné s úpravou elektronických prezentací a opatřené předepsanými prvky povinné publicity.

Dále byly vytvořeny pracovní listy k lekcím 1_2 a 1_3 oborů Veřejnosprávní činnost, Ekonomika a podnikání, Kuchař-číšník a Autoelektrikář. U těchto materiálů jsou v současnosti dokončovány oborové specifikace a kontrola návaznosti pracovních listů a metodiky na elektronické prezentace. Pracovní listy byly doplněny příslušnými metodickými materiály, které jsou kontrolovány a doplňovány. K uvedeným lekcím byly vytvořeny oborové elektronické prezentace oborů Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Ekonomika a podnikání a Kuchař – číšník.

Všechny tři lekce prvního ročníku tvoří i při zachování určité míry samostatnosti logický celek.

Lekce 1_1 Informace útočí uvádí žáky do problematiky informační společnosti, stručné historie nosičů informací, aktivizuje je, aby si sami uvědomili, jaké informační zdroje používají. Nenásilnou formou si tak osvojí základní přehled o významu slova informace a o nárůstu informací, jejichž kumulace dala jméno dnešní době – informační společnost. Lekce je ukončena úkolem z pracovního listu – vyhledáváním na internetu. Tato lekce je jako vstupní společná pro všechny obory.

Lekce 1_2 s názvem Bludiště informací osciluje mezi dvěma klíčovými informačními zdroji pro studovaný obor – odbornými publikacemi a internetovými stránkami. Prostřednictvím prezentace a dvou pracovních listů krok po kroku vede studenty k poznání, že není samozřejmostí umět vhodný informační zdroj najít a ohodnotit jeho důvěryhodnost a relevantnost. Studenti si uvědomí, že zveřejněná informace nemusí být důvěryhodná a že uživatel musí kriticky nahlédnout, kdo, proč a s jakými úmysly dané sdělení publikoval. Touto lekcí počínaje nastupují oborové specifikace. V jednotlivých bodech jsou vkládány dokumenty typické pro daný obor, jednak učebnice, které žáci znají z výuky, jednak základní dokumenty oboru, se kterými se budou setkávat ve své budoucí praxi. Jako příklady jsou vybírány úryvky z vyučovaných odborných předmětů i situace typické pro praxi daného oboru. V elektronických prezentacích jsou využívány aktivizující prvky typu krátkých videí, cíleného pohybu objektů, doplňování vět správnými údaji a časovaného skládání slov z písmen apod.

Lekce 1_3 Ztraceni mezi regály seznamuje studenty s knihovnou. Historické ohlédnutí jim připomene, že veřejná knihovna, která je dostupná a vstřícná každému čtenáři, není samozřejmostí. Současné knihovnické služby dokážou uspokojit široké spektrum informačních požadavků, ale lépe je dokáže využívat ten, kdo je obeznámen s organizací knihovny, řazením dokumentů a vyhledáváním v katalogu. Studenti si tak aktualizují svoji představu o knihovně a službách, které uživatelům nabízí a to jednak pro jejich zábavu, tak vzdělání a profesní růst. Pracovní list vede žáky k základnímu vyhledávání v katalogu knihovny.

Na tvorbě pracovních listů, metodik i prezentací se kromě metodika tvorby pracovních listů, grafika, hlavního metodika a metodika tvorby prezentací podíleli oboroví metodici, kteří nahrazovali všeobecné texty oborovými, navrhovali dokumenty uváděné jako příklady a doplňovali vhodný obrazový materiál. Úkolem oborových metodiků bylo kromě rešerší materiálů použitých pro dané materiály i začleňování témat specifických pro jejich obory a provádění korektur rozsahu a obsahu jednotlivých lekcí vzhledem k možnostem žáků daného oboru Nadále byla kontrolována návaznost oborových témat a zařazení základních druhů dokumentů (včetně elektronických), využívaných v praxi daného oboru. Oboroví metodici zároveň posuzovali spolu s hlavním metodikem rozsah oborových lekcí a regulovali jejich náročnost.

V průběhu tohoto monitorovacího období byly dále zpracovány obecné lekce druhého ročníku 2_1, 2_2, 2_3, které budou sloužit jako podklad k oborovým specifikacím a dále prezentace, která navrhuje možné směry rozvíjení obsahu lekcí. Na základě těchto prezentací vznikla první verze specifikace lekce 2_1, konkrétně metodika oboru Hotelnictví. Poznatky z tvorby a první realizace lekcí vedly k úpravě náplně lekcí třetího ročníku, kdy byl doplněn okruh finanční gramotnosti.

V měsíci říjnu proběhla pilotní lekce (1. ročník, 1. lekce -1_1) ve třídě VSČ 2 . Z materiálů realizované lekce byl vytvořen komplet, který tvoří vyplněné pracovní listy, prezenční listina zúčastněných žáků a vstupní strana s údaji potřebnými k evidenci monitorovacího indikátoru. Na poradě realizačního týmu bylo rozhodnuto, že testování lekcí prvního ročníku proběhne i u některých vyšších ročníků (jednak z důvodu návaznosti lekcí, jednak kvůli získání většího množství ohlasů studentů i lektorů). První poznatky z realizované lekce se týkaly zejména délky lekcí, tedy stanovení rozsahu elektronických prezentací a pracovních listů. Dále se objevil požadavek koncipovat lekce tak, aby bylo možno některé části při časovém deficitu vypustit, nebo naopak při dostatku času rozvinout. Vyplněné pracovní listy jsou uloženy a budou k dispozici pro průběžná hodnocení i závěrečné rozbory.

Na základě dohody členů realizačního týmu se ke konci monitorovacího období konaly schůzky realizačního týmu častěji (jednou za dva týdny oproti původnímu předpokladu 1x za měsíc), ukázaly se totiž být důležitým fórem, na kterém se řeší zásadní otázky rozsahu i obsahu jednotlivých lekcí a otázky dalšího nasměrování obecné náplně lekcí.

 

V měsíci září byly prostory dovybaveny stojany na knižní fond a časopisy.

Dne 16.9 započalo kolaudační řízení přeměněných prostor ze šaten školy na Studijní a informační centrum školy. Po vypracování provozního řádu a odstranění drobných závad byl kolaudační souhlas s užíváním stavby vydán Stavebním úřadem MÚ Tábor dne 3.11.2011. Od tohoto dne začaly být tyto prostory využívány pro přednáškovou a výukovou činnost. A to jak naší školou, tak i Slezskou univerzitou v Opavě, studijním oborem Lázeňství a turismus.

Dne 19.9.se uskutečnila první kontrola poskytovatele projektu zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu s cílem ověřit, zda aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem. Výsledek kontroly konstatoval že veškeré aktivity jsou prováděny v souladu se smlouvou, finanční část – je vedena ucelená dokumentace, výběrová řízení – nebyla učiněna žádní zjištění a v oblasti povinné publicity jsme doplnili značení pořízeného diaprojektoru a tím jsme napravili chyby v povinné publicitě.