Průběh realizace projektu – prosinec 2011 – únor 2012

V průběhu 4. monitorovacího období pokračovaly práce na tvorbě lekcí informační gramotnosti. Doplněny byly komplety lekcí prvních ročníků pro všechny obory a dokončeny byly komplety pro druhý ročník. Každý jednotlivý komplet tvoří pracovní listy a příslušné metodické materiály a dále elektronické prezentace.

Lekce 2. ročníku navazují na znalosti získané z lekcí 1. ročníku a zároveň uvádí a zpracovávají nová témata.

Lekce 2_1 Já a informační džungle studenty vtahuje do houštin informační džungle a stahuje do vírů informačního moře. Za pomoci pracovních listů, prezentace i samostatné práce s počítači si vyzkouší, že příslušnost k internetové generaci ještě nezaručuje, že se v informačním chaosu vyznají. Mnohdy je totiž uspořádání informací a tedy i jejich dešifrování založeno na širší kulturní a sociální zkušenosti a vyžaduje aktivní přístup. Vede žáky k poznání, že počítačová gramotnost se nerovná gramotnosti informační. Ta v sobě zahrnuje mimo jiné i třeba gramotnost vizuální, na které v běžném životě může záležet třeba úspěch naší dovolené či pracovní cesty.

Oborová specifikace se projevuje například v práci s piktogramy, kdy studenti hotelnictví řeší hravou formou podobu piktogramů hotelového orientačního systému, studenti obchodního podnikání pracují s mapou a značením velkého obchodního centra, zatímco autoelektrikáři přiřazují v pexesu méně známé piktogramy používané pro označení provozních kapalin v automobilech a autodílnách k jejich významům. Studenti veřejnoprávního oboru pracují aktivně s piktogramy, které vítají veřejnost na úřadech, kuchaře vede pohovor nad schématem elektrického tlakového hrnce k poznání, že některá sdělení jsou možná právě jen ve vizuální podobě. Pracovní list se zaměřuje na rizikové pracovní nabídky, na které mohou studenti snadno narazit při vyhledávání v nabídkách zaměstnání či brigády na internetu.

Lekce 2_2 Proměnlivost informace pokračuje v prozkoumávání různých typů dokumentů. Tentokrát jsou v centru pozornosti odborné časopisy-v tištěné i elektronické podobě se seznámí s odbornými časopisy, ujasní si, v jakých ohledech redakce za uveřejněné informace ručí, proč je třeba věnovat pozornost tiráži, v čem jsou výhody tohoto typu dokumentu. Zároveň se jedná o letmé nahlédnutí do oblasti mediální gramotnosti-úkoly typu odhadnout věrohodnost sdělení, rozeznat placenou či skrytou reklamu-opět na oborových příkladech.

Lekce 2_3 Plamínek v temnotách navazuje na probrané typy dokumentů, zejména odborné časopisy, a znovu obrací pozornost ke knihovnám jako poskytovatelům informací. Studenti se v lekci vrátí k tématu “knihovna”, kterému se věnovali již v prvním ročníku. Tentokrát se seznámí s knihovním katalogem, podrobnějším vyhledáváním a jeho způsoby. Uvědomí si, že díky knihovně jsou dostupné dokumenty, jejichž pořízení by bylo jinak poměrně nákladné. Náznakově se tu objevuje problém ceny informace, který je ústředním tématem první lekce třetího ročníku. Pracovní list odlehčenou formou testuje znalosti žáků z oblasti knihoven a samostatná práce na počítačích je vede k poznání, že i v “nudné” knihovně se mohou skrývat zábavné věci.

 

V tomto monitorovacím období proběhla podstatná část pilotních lekcí a to u oborů VČ, Hotelnictví Ekonomika a podnikání a Kuchař-číšník z materiálů realizovaných lekcí jsou i nadále vytvářeny složky, obsahující vyplněné pracovní listy, prezenční listiny zúčastněných žáků a vstupní strany s údaji potřebnými k evidenci monitorovacího indikátoru 07.41.14. Realizace lekcí jsou dokládány i kopiemi záznamů v třídních knihách. Součást složky tvoří i krátká vyjádření studentů k obsahu a úrovni realizované hodiny (lekce), která slouží jako zpětná vazba. Součástí testování je i časová variabilita lekcí, tedy možnost vypouštět či naopak rozvíjet jednotlivých části lekcí.

Na poradách realizačního týmu byly prodiskutovány poznatky z realizovaných lekcí. Týkaly se zejména délky lekcí, stanovení rozsahu elektronických prezentací a pracovních listů a požadavku na samostatnou koncepci jednotlivých lekcí. Jako důležitý výstup jsou chápána i krátká hodnocení studentů – kladná jako potvrzení účelnosti a vhodnosti lekcí, kritická jako podněty pro další nasměrování tvorby celého cyklu. Již v této fázi lze konstatovat, že převažovala hodnocení pozitivní. V následujícím monitorovacím období by měly být do finální podoby dovedeny oborové komplety pro třetí a čtvrté ročníky, čímž by se naplnil monitorovací indikátor tvorby pracovních listů a elektronických prezentací.

Zvláštní pozornost bude věnována přípravě a realizaci lekcí oboru Autoelektrikář, jehož žáci jsou vyhodnoceni jako nejrizikovější z hlediska kázně i vzbuzení a udržení pozornosti.

V prosinci byla odeslána žádost o zápis knihovny do rejstříku škol jako účelového zařízení školy. Žádost o zápis mohla být odeslána po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Je to konečná fáze vzniku prostor pro ověřování lekcí projektu. Školní knihovna bude od 1.9.2012 zařazená do rejstříku škol a do zřizovací listiny školy.

V závěru roku 2012 byl proveden první nákup knižního fondu v hodnotě cca 100 tis. Kč. Potřeba nakoupených titulů vzešla z požadavků odborných metodiků projektu ve spolupráci s vedoucími předmětových metodických komisí.

Přiložené fotografie