Průběh realizace projektu – červen – srpen 2011

V průběhu druhého monitorovacího období byly postupně vytvořeny charakteristiky oborů Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost, Kuchař – číšník a Autoelektrikář – odborné předměty a jejich vazby. Sledována byla i provázanost některých předmětů (např. u oborů Hotelnictví a Kuchař a číšník) a to zejména kvůli efektivitě akvizice informačních pramenů pro studijní a informační centrum školy. Výsledkem rešeršní činnosti oborových metodiků EP, VSČ, HOT, KU a AE v oblasti informačních pramenů pak byly výstupy ve formě přehledu povinné a doporučené literatury oboru v jednotlivých ročnících studia daného oboru, včetně nově navrhovaných informačních pramenů. Rešeršní činnost se přitom soustředila zejména na oblast nabídky různých typů dokumentů v prostředí mimo běžný prodej.

V průběhu tvorby zkušebních lekcí bylo rozhodnuto nahradit pojem knihovnicko-informační výchova širším pojmem „informační gramotnost“, který je podstatně širší, koresponduje s terminologií používanou v kurikulárních dokumentech a lépe tak odpovídá prostředí školy, pro kterou jsou lekce tvořeny. Do pojmu informační gramotnost bylo rozhodnuto začlenit jako dílčí dovednosti literární gramotnost, numerickou gramotnost, mediální gramotnost, finanční gramotnost a počítačovou gramotnost s tím, že přednostně budou rozvíjeny oblasti, které netvoří přímou součást vyučovaných předmětů. Oboroví metodici se seznámili s novým termínem a jeho obsahem a na základě toho provedli analýzu potřeb žáků jednotlivých oborů v oblasti informační gramotnosti a poté definovali požadavky, které by v této oblasti měl splňovat absolvent oboru, aby byl uplatnitelný na pracovním trhu. Podle těchto podkladů byl vytvořen souhrnný materiál „Požadavky na informační gramotnost studentů a absolventů pilotních oborů“. Znovu přitom byla zdůrazněna nutnost modifikovat jak rozsah, tak úroveň sdělovaných informací.

Další aktivity probíhaly formou rešeršní činnosti v oblasti knihovnictví a informační vědy. Výběr a terminologické ujasňování termínů z této oblasti vedlo k vytvoření osnov obecných lekcí. Tyto neslouží samy o sobě jako výkladový materiál, pouze jako podklad pro vytváření oborově specifikovaných lekcí.

Rozpracovaná lekce pro 1. ročník byla finalizována a postoupena oborovým metodikům, kteří na základě znalosti žáků daného oboru provedli výběr témat a stanovili zhruba hranici objemu předávaných informací. Na schůzce projektového týmu předvedli v krátkých vstupech možnosti oborové specifikace. Takto připomínkované materiály byly postoupeny metodičce pro tvorbu pracovních listů a metodikovi pro tvorbu elektronické podoby prezentací. Výsledkem této etapy práce, poměrně náročné na koordinaci práce jednotlivých členů týmu a na pohyb připomínkovaných materiálů bylo vytvoření návrhu první lekce pro první ročník oboru Veřejnosprávní činnost. Dále vznikly osnovy obecných lekcí pro 2., 3. a 4. ročníky, které budou dále doplňovány a rozpracovávány.

Na základě konzultací s metodikem tvorby pracovních listů byl stanoven rozsah pracovních listů a zdůrazněna nutnost metodiky jako součásti pracovních listů, a to zejména v zájmu širší využitelnosti a udržitelnosti projektu v dalších letech. Dále byla řešena otázka prezentace projektových výstupů, které nemají obecnou platnost, ale jsou vázány na konkrétní strukturu studijních a učebních oborů školy a apriori mají sloužit jako podklad pro výuku v rámci školy, nikoliv jako obecný metodický materiál. Určitý kompromisem se jevilo umístění pracovních listů na webové stránky projektu, s tím, že metodická část by byla přístupna pouze po přihlášení. Zamezilo by se tak stahování řešení pracovních listů žáky a současně by přihlášení fungovalo jako prostředek základního sledování využitelnosti projektových výstupů mimo rámec školy. Elektronické prezentace by naproti tomu měly být využívány pouze při konkrétní výuce v rámci školy (použití materiálů obrazového, audiálního a audiovizuálního charakteru v měřítku přiměřeného výukovým cílům autorský zákon povoluje, zveřejnění by již takto povolený rámec překročilo a znamenalo by porušení autorského zákona).

V rámci řešení grafické podoby jednotlivých výstupů bylo vytvořeno logo projektu SIC, navržena formální struktura lekcí, systém značení oborů a číslování a konečně navrženy postavičky charakterizující jednotlivé obory a způsob jejich použití v pracovních listech i prezentacích (obálky souborů pracovních listů, hlavičky pracovních listů, záhlaví prezentace atd.)

Na základě porovnání zásadních materiálů typu pojetí informační gramotnosti, charakteristiky informační gramotnosti absolventů, struktury lekcí v jednotlivých ročnících, přehledu oborových informačních pramenů a pilotního pracovního listu VSČ 1.1 a jeho metodiky s proklamovanými cíly projektu byly vypracovány oponentské posudky, hodnotící věcnou správnost po stránce informační (terminologie, rozsah použitých termínů, vyváženost jednotlivých tematických celků atd. a pedagogické (dodržení základních didaktických zásad, přístupnost, názornost, využití možností interaktivní tabule, rytmus lekce a udržení pozornosti žáků atd.. Součástí oponentských posudků jsou i návrhy na změny či korekce přístupů, které budou akceptovány v dalších etapách projektu.

V srpnu, na konci této etapy byly dokončeny veškeré práce související s přebudováním prostor šaten na studijní a informační centrum školy. Veškeré dodávky byly realizovány, včetně knihovnických regálů, které se v příštím období již začnou zaplňovat knihami a v přednáškovém prostoru začnou prezentace již vytvořených lekcí.

Na konci měsíce srpna započne kolaudační řízení těchto prostor. Vydání kolaudačního souhlasu předpokládáme v měsíci říjnu.