Průběh realizace projektu – březen – květen 2011

V úvodní etapě byl ustanoven řídící tým a bylo realizováno personální obsazení pozic, vytvořeny náplně práce pro jednotlivé pozice a stanoven systém archivace projektové dokumentace a elektronické komunikace. Upřesnění časového harmonogramu projektu zahrnovalo i upřesnění harmonogramu zapojení osob na jednotlivých pozicích. Členové realizačního týmu byli seznámeni s projektovou dokumentací, se změnami v projektové dokumentaci, s metodikou monitorovacích indikátorů a se zásadami povinné publicity projektu. Byl definován systém komunikace v rámci řídícího týmu i v rámci širšího realizačního týmu: formou schůzek řídícího týmu (1x týdně) a schůzek realizačního týmu (1x měsíčně), formou ústních konzultací a elektronicky. Jako součást přípravné fáze proběhly úvodní konzultace s oborovými metodiky, metodikem pro elektronickou podobu lekcí, metodikem pro tvorbu grafických listů, grafikem a oponenty.

Práce na přípravě lekcí knihovnicko-informatické výchovy (KIV) probíhají ve třech liniích: knihovnicko-informatické (příprava tzv. obecné lekce), oborové (příprava oborových podkladů, které budou doplňovat obecnou lekci a specifikovat ji pro konkrétní obor) a pedagogické (podoba elektronické verze lekcí, forma a náplň pracovních listů a jejich vzájemný vztah).

Tvorba obecné lekce představovala vyhledávání podkladů pro vytvoření osnov lekcí. Výsledkem bylo definování stěžejních témat a okruhů poznatků, které by si žáci měli během absolvování lekcí osvojit a dále vytvoření osnovy lekcí, zachycující rozdělení témat podle jednotlivých ročníků. Jako stěžejní byly určeny následující tematické celky: informace – dokument – informační kanál. Ty tvoří základní osnovu lekcí a budou v jednotlivých ročnících adekvátně rozvíjeny. Výsledkem této činnosti je návrh osnovy lekcí rozpracovaný do čtyř (tří) ročníků studia. Dále byla konkretizována knihovnicko-informatická náplň lekcí v jednotlivých ročnících.

Oborovou linii představovala v tomto období zejména činnost týkající se specifikace informačních potřeb učebních oborů a maturitních oborů a dále činnost týkající se charakteristiky jednotlivých oborů (konkrétně oborů Ekonomika podnikání a Hotelnictví), tedy výběr odborných předmětů, popis jejich náplně a definování vzájemných vazeb. Na tuto činnost navazuje další fáze – výběr vhodných informačních pramenů pro konkrétní obory v jednotlivých ročnících studia. Prvním konkrétním výstupem pak je výstup ve formě přehledu povinné a doporučené literatury, včetně nově navrhovaných informačních pramenů.

Pedagogická linie příprav lekcí zahrnovala úvodní konzultace s metodikem tvorby pracovních listů. Byl dohodnut způsob komunikace, způsob předávání podkladů pro tvorbu pracovních listů a jejich forma. Dále byl stanoven rozsah pracovních listů k jednotlivým lekcím. Zásadním bodem jednání byla dohoda o vytvoření metodiky pracovních listů v zájmu širší využitelnosti a udržitelnosti projektu v dalších letech. Konzultace s metodikem pro elektronickou podobu lekcí byla věnována výběru programu vhodného pro tvorbu prezentací a stanovení minima hardwarového i softwarového vybavení přednáškového prostoru. Byl stanoven časový rozsah prezentací a zdůrazněna nutnost aktivního zapojení žáků a dodržení multimediálního přístupu. Hlavní metodik dohodl s oběma oponenty postup oponování vytvořených materiálů.

V tomto přípravném období byla vyhlášena a realizována tři výběrová řízení na vybavení prostor studijního a informačního centra školy, které současně budujeme a vybavujeme. Jedná se především o nábytek, ICT techniku a knihovnický software. Výběrová řízení byla úspěšně vyhodnocena a vyhrávající firmy dodají své produkty v období prázdnin, kdy budou i dokončeny veškeré stavební úpravy centra.