Průběh realizace projektu – březen 2012 – květen 2012

V 5. monitorovacím období vyvrcholily práce na lekcích informační gramotnosti. Podle podkladů hlavního metodika a oborových metodiků byly dokončeny prezentace ke všem lekcím třetího a čtvrtého ročníku a vypracovány příslušné pracovní listy. Po revizi oborovými metodiky byla zpracována metodická část, která slouží jako podklad pro provádění lekcí. Každý jednotlivý komplet tvoří pracovní listy a příslušné metodické materiály a dále elektronické prezentace. Rozsah metodických pokynů byl upravován podle náročnosti přípravy jednotlivých lekcí ze strany pedagogických pracovníků. Pro obory Autoelektrikář a Kuchař – číšník ukončila sérii devátá lekce, pro maturitní obory Ekonomika a podnikání, Hotelnictví a Veřejnosprávní činnost potom lekce dvanáctá, tedy přesně podle předem stanoveného a schváleného schématu.

Lekce 3_1 Cena informace rozvíjí v rámci daného tématu problematiku nákladů spojených s cíleným šířením informace, a to včetně reklamy a propagace. Studenti se v lekci seznámí s oběma stranami mince zvané cena informace. Zjistí, že mnohá levná informace je levná jen zdánlivě a za kvalitní informace často musíme zaplatit. Měli by si uvědomit, jak může být finančně náročné, pokud chceme o sobě dát vědět, ale také že ne vždy finance úspěch reklamy zaručí. Lekci doplňují pracovní listy s úkoly vedoucími k zamyšlení nad skutečnými náklady, které musíme vynaložit na získání kvalitní informace a naopak, které musíme vynaložit, abychom smysluplně zviditelnili svoji firmu či instituci.

Lekce 3_2 Informovaný = úspěšný shrnuje, které dovednosti tvoří kompetenci zvanou informační gramotnost, a ozřejmuje, jakou roli v moderní informační společnosti hraje. Studenti si v lekci ozřejmí, co tedy informační gramotnost je, ze kterých složek se skládá (gramotnost funkční, počítačová, literární, dokumentová, numerická, jazyková), nakolik jim dopomůže k profesnímu úspěchu i osobnímu profitu a kdy je třeba zvážit i další okolnosti. Příslušné pracovní listy procvičují, nakolik si žáci osvojili dovednost vyhledávat informace a spolu s použitými videoukázkami pracovních pohovorů představují krátký náhled do oblasti personalistiky.

Lekce 3_3 Gramotnost není jen čtení a psaní shrnuje pro potřeby končících oborů AE a KUČ poznatky o informační gramotnosti, získané během všech lekcí a zároveň rozvíjí téma nadhozené v předcházející lekci, tedy uplatnění získaných poznatků při vstupu do pracovního prostředí – zejména v pozici zaměstnance, ale i možného budoucího zaměstnavatele. Lekce uzavírá roli informační gramotnosti pro profesní připravenost absolventů a vede je k poznání, že informačně gramotný člověk je potenciálně úspěšnější při hledání odpovídajícího uplatnění na trhu práce. Poslední pracovní list číslo 18 je vlastně krátkým testem, který odlehčenou formou připomíná poznatky z lekcí. Směřuje k autoevaluci žáků a zároveň může pedagogům sloužit jako jeden z podkladů podklady pro celkové hodnocení úspěšnosti lekcí.

Lekce 4_1 Piráti a baletky představí problematiku autorských práv, historii termínu „pirátství“ a současná rizika porušování autorských práv. Žáci si ujasní obsah termínu autorská práva, zvažují legálnost a nelegálnost jimi běžně využívaných postupů sdílení dat, definují pojem pirátství a uvědomí si jeho celospolečenskou škodlivost. Lekce zároveň seznamuje s hlavními zásadami informační hygieny, ujasnění této tématiky je věnován i druhý pracovní list.

Lekce 4_2 Ke studiu připraveni pomůže studentům nahlédnout problematiku výběru pokračujícího studia skrze porozumění informacím, bez kterých by se v systému vysokých škol těžko orientovali, ať už jde o označení kateder či vyplňování přihlášek. Studenti se lépe zorientují v možnostech dalšího studia a ve způsobech, jak by měl uchazeč rozumět informacím o vysokoškolských oborech. Procvičují získávání informací o možných oborech studia ať už navazujících na dosud studovaný obor či těch, které se jim nabízí při snaze změnit dříve vybraný směr.

Lekce 4_3 Kompetence pro život shrnuje opět (tentokrát pro potřeby maturantů, tedy přiměřeně náročněji než v lekci 3_3)) poznatky o informační gramotnosti. Studenti si uvědomí, že úroveň informační gramotnosti ovlivňuje jejich schopnosti poradit si s komplexním úkolem, který vyžaduje práci s informacemi a to tak, že zpracují zadání, na kterém uplatní dovednosti, které si během lekcí osvojili. Zároveň zhodnotí, zda a jaký na ně měly lekce dopad. Pracovní listy slouží k reflexi samotného pojmu informační gramotnost a jejích složek a k evaluaci celého projektu SIC.

V tomto monitorovacím období proběhly poslední pilotní lekce a to u oborů Kuchař – číšník a Autoelektrikář. Materiálů z lekcí jsou i nadále pečlivě archivovány. Sloužit budou k evidenci příslušného monitorovacího indikátoru 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem (prezenční listiny zúčastněných žáků, úvodní strany lekcí s počty zúčastněných žáků a podpisy realizátorů lekce a kopie zápisů daných hodin v třídních knihách). Vyplněné pracovní listy budou použity jako podklady k posledním revizím textu pracovních listů i metodik. Důležitou součást archivované složky tvoří písemná vyjádření žáků k obsahu a úrovni realizované lekce. Součástí testování se kromě potřebné časové dotace stala i variabilita lekcí z hlediska úrovně celkových znalostí a aktivity třídy, tedy možnost soustředit se na výkladové pasáže či akcentovat složky vyžadující aktivitu žáků. Monitorovací indikátor sledující počet proškolených osob byl v tomto monitorovacím období naplněn.
Při realizace se vyskytly pouze běžné problémy související s náročným systémem oprav a korektur a se sladěním písemné a elektronické podoby lekcí a dále drobné technické potíže při realizaci lekcí, které byly průběžně odstraňovány.

Zásadním výstupem monitorovacího období se staly komplety lekcí třetího a čtvrtého ročníku. Lekce třetího ročníku kladou důraz na aplikaci poznatků z oblasti informační gramotnosti při vstupu na pracovní trh, zejména pro potřeby učňovských oborů Autoelektrikář a Kuchař a číšník. Lekce čtvrtého ročníku tento aspekt potřebnosti informační gramotnosti dále akcentují a přidávají téma přípravy na vysokoškolské studium. Získané vědomosti žáci prakticky procvičují vyhledáváním v prostředí internetu, elektronické prezentace jsou méně hravé a aktivizující prvky jsou uzpůsobeny úrovni studentů maturitního ročníku.
V souvislosti s realizací pilotních lekcí byly se zástupci ředitele školy pro teoretické vyučování zvažovány možné varianty začlenění lekcí výchovy informační gramotnosti do výuky v příštím školním roce. Otázka bude dále řešena ve spolupráci s vedoucími jednotlivých metodických komisí.