Cíl projektu

Součástí probíhající kurikulární reformy je modernizace výuky s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a připravenost žáků na život v 21. století. Za jednu z klíčových kompetencí je podle Národního programu vzdělávání i podle jednotlivých rámcových programů vzdělávání považována kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. To kromě schopnosti absolventů pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky ICT zahrnuje také schopnosti efektivně využívat adekvátní zdroje informací. Ve školních vzdělávacích programech oborů vyučovaných na škole se v různých podobách objevuje požadavek rozvíjet schopnosti žáků pracovat s informacemi uloženými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) a získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak prostřednictvím internetové sítě. Zároveň má být v žácích pěstováno a posilováno vědomí nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a vědomí nutnosti kritického přístupu k získaným informacím. Přítomno má být i právní povědomí a etický přístup k využívání informací.

Tento projekt bude řešit výchovu vedoucí k informační gramotnosti žáků, která je základem pro dosažení uvedených kompetencí. Díky nim mohou zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce, ale také zvýšit svůj um, znalosti a dovednosti potřebné pro pokračování ve studiu na vysokých školách.

Cílem projektu je zavedení systematické výchovy informační gramotnosti žáků v složitých podmínkách střední školy integrující učební, maturitní i nástavbové obory s jazykovou školou a s konzultačním střediskem Slezské univerzity v Opavě.

Realizace projektu představuje vybudování studijního a informačního centra školy, v jehož prostorách mohou žáci získat schopnosti, dovednosti a znalosti považované za součást informační gramotnosti, a dále vytvoření uceleného systém lekcí knihovnicko-informatické výchovy pro jednotlivé obory studia.

Cílovou skupinou jsou žáci školy vybraných oborů: Veřejnoprávní činnost, Ekonomika a podnikání, Hotelnictví, Autoelektrikář a Kuchař. Pro tuto cílovou skupinu se jeví jako prioritní téma získávat nové znalosti a dovednosti, připravit se na celoživotní vzdělávání a především získávat takové kompetence, které by umožnili absolventům uplatnit se na trhu práce v rámci EU.

Cílová skupina bude zapojena do projektu v rámci výuky odborných předmětů a českého jazyka. Jednotlivé nově vzniklé lekce budou pilotovány v každém ročníku a v každé třídě, v rámci čehož je budou moci žáci připomínkovat, a to ve spolupráci s jednotlivými oborovými metodiky.

Všechny lekce budou vytvářeny tak, aby byly přiměřené konkrétní věkové skupině, tzn., že zásadním předpokladem pro úspěšnost bude právě přístupnost, názornost a atraktivita akceptující potřeby konkrétní věkové skupiny. Získané teoretické vědomosti budou zábavnou formou procvičovat v IT prostředí, přičemž budou pracovat s reálnými oborovými informačními zdroji, a to vše ve spolupráci se specialisty s různých oborů -například: knihovník, informatik, mistr odborného výcviku, metodik tvorby pracovních listů či metodik pro grafické zpracování.

PhDr. Daniela Novotná