Šablony I pro SSJS Tábor

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007940

Realizováno v rámci Výzvy č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Infoleták: https://opvvv.msmt.cz/download/file1333.pdf

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.