Česko-dánský projekt „Učící se učitel“ 2014

Registrační číslo: MŠMT-29481/2014

Prezentace projektu

Ve dnech 14. až 20. prosince 2014 naše škola ve spolupráci s MŠMT realizovala zahraniční odborné metodické školení v rámci již dvacetileté česko-dánské spolupráce na projektu Učící se učitel, konané na partnerské škole v dánském Koge. Sedmnáct pedagogů z osmi různých středních odborných škol a učilišť z celé České republiky strávilo týden odborně zaměřenými přednáškami na téma didaktiky v kontextu sociálního konstruktivismu, doprovázenými dvěma odbornými exkurzemi na partnerské školy v rámci regionu Kodaně, komplexní prezentací dánského vzdělávacího systému a doplněnými návštěvou hlavního města dánského království, Kodaně a návštěvou hradu Kronborg. Pod vedením lektorky Annette Faerch, zabývající se na hostitelské škole – Handelsskole, Koge – celoživotním vzděláváním odborníků v pedagogické a manažerské praxi především z hlediska psychologických aspektů práce s kolektivem, se čtyři zaměstnanci naší instituce, ve společnosti dalších pedagogů jiných škol, věnovali tématům zaměřeným na metody rozvíjející kooperativní dovednosti v rámci své odborné učitelské praxe. Na základě finálního vyhodnocení proběhlého testovou formu se naprostá většina účastníků shodla na přínosnosti realizovaného programu, byly zaznamenány návrhy navazující tematické náplně pro případná další konání a též se zvažuje organizace projektového setkání v tuzemsku s naší školou jako hostitelskou organizací, a to v mezidobí před další realizací projektového programu v zahraničí.

Dlouhodobá spolupráce mezi Českou republikou a Dánským královstvím v oblasti středních odborných škol pokračuje velice úspěšným projektem Učící se učitel, který již v minulosti byl pozitivně hodnocen odbornou veřejností, zástupci Evropské unie ale i vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Současná spolupráce se zaměřuje především na učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku středních odborných škol s cílem intenzivního školení k nejaktuálnějším otázkám a problémům ve vzdělávání žáků i dospělých v souladu s procesem celoživotního vzdělávání a plněním Lisabonské dohody. Účastníci školení budou mít jedinečnou příležitost absolvovat odborný intenzivní kurz zaměřený na moderní pedagogicko-psychologické metody výuky, inovativní metody ve výuce. Významnou součástí budou exkurze do dánských škol, diskuse s odborníky a poznávání autentického edukativního prostředí tzv. „pedagogického ráje“ v Evropě. Součástí této spolupráce je i tvorba „kurzů šitých na míru podnikatelské sféře“. Tyto kurzy jsou velice žádány ve všech evropských státech a pružně reagují na měnící se požadavky zaměstnavatelů. Do spolupráce je zapojena řada středních odborných škol z ČR a jedna dánská SOŠ. Projektu se aktivně účastní i Filozofická fakulta v Pardubicích (prof. K. Rýdl) a v Praze (doc. J. Koťa).

Vlastnímu školení předcházela návštěva dánských lektorů vybraných českých středních odborných škol, ve kterých proběhly diskuse k nejaktuálnějším otázkám a problémům ve vzdělávání žáků i dospělých. Dle závěrů diskuse připravili dánští lektoři obsah vzdělávání týdenního kurzu v Dánsku. Přednášet bude paní Annette Faerch – lektorka (a její kolegové) ze SŠ a VOŠ v Køge. Její prioritou je seznámení účastníků školení s principy kooperativního učení, které je založeno na principech sociální konstruktivistické teorie učení (teorie prosazovaná v západní Evropě a v USA). Téma školení může dle potřeby být doplněno dle aktuálních požadavků účastníků školení. V letošním roce se školení zúčastní na 20 učitelů ze středních odborných škol z ČR.

V loňském roce se zúčastnilo dvacet učitelů ze šesti českých středních odborných škol školení v Køge Business College v Dánsku. Všichni zúčastnění se shodli na velkém přínosu uvedeného vzdělávání pro české učitele. V různých regionálních denících byly otisknuty články škol pozitivně hodnotící přínos takto nastaveného vzdělávání. Školy vyjádřily též poděkování MŠMT za podporu této přínosné mezinárodní spolupráce.

Předmětnou spolupráci podporuje i dánské ministerstvo školství, které po návštěvě pana Bertela Haadera – dánského ministra školství – v České republice si klade za jeden z nosných pilířů spolupráce systém odborné přípravy učitelů. Náklady na ubytování, pronájem konferenční místnosti a náklady na dánské lektory hradí MŠMT. Náklady spojené s dopravou na místo a zpět jsou na straně participujících škol.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.