Projekt Developing Digital Competences of VET Teachers KA202-2018-008 finišuje

Projekt Developing the Digital  Competences of VET Teachers, který byl realizován v rámci projektu Evropské unie ERASMUS+, se blíží ke svému závěru. Projekt byl zaměřen na zvýšení digitálních kompetencí učitelů odborných předmětů a mistrů odborného výcviku v oboru Cukrář.  Zastřešující program Evropské unie ERASMUS + si klade za cíl zlepšení pozice absolventů škol na trhu práce a realizaci nejrůznějších forem studijní a pracovní mobility. Náš  projekt byl zaměřen na zvyšování počítačové gramotnosti pedagogů v oblasti tvorby digitálních výukových materiálů pro odborné vyučování ve společném e-learningovém prostředí. Koordinátorem projektu byla Koge Business College, škola z dánského Koge, a dalším partnerem byla střední škola  Kauno Technikos Profesnio mokyno centras z Kaunasu v Litvě.

Projekt byl rozdělen do tří fází. V první fázi se školy vzájemně poznávaly a sdílely informace o využívání digitálních technologií, seznamovaly se navzájem a poznávaly funkcionality e-learningového prostředí, možnosti dostupných programových aktivit a plánovaly nadcházející projektové procesy. Obohacením byla osobní návštěva partnerské školy  v Litvě a prohlídka odborných pracovišť hostitelské školy v Litvě.

V září 2019 se projekt posunul do další fáze, kterou byla tvorba výukových materiálů a opor. Na naší škole bylo podpořeno 5 vyučujících odborných předmětů  a 3 mistři odborného výcviku, kteří se podílejí na vzdělávání žáků v oboru cukrář. Se začátkem loňského školního roku jsme rozběhli klíčovou fázi projektu, v níž jsme vytvořili ucelenou sadu 22 digitálních vzdělávacích modulů, určených pro všechny ročníky vzdělávacího programu daného oboru. Pracovali jsme v prostředí vzdělávací platformy EUREKOS od dánské společnosti Mentorix, poskytující podporu a variované produkty v oblasti edutech. Lekce mají jednotný formát – domácí stránku s obsahem lekce, výklad nové látky, instruktážní video, pracovní list, prezentaci a různé aktivity z digitálních šablon H5P cílené na procvičení a testování osvojovaného učiva.

Nyní je projekt v závěrečné fázi – ve fázi vyhodnocování a šíření výstupů projektu.  Projekt Developing the digital competences of VET teachers KA202-2018-008 přinese pedagogům i žákům nové možnosti aktivního zapojení ICT do výuky. Evaluační dotazníkové šetření ukázalo, že pedagogové i žáci hodnotí zkušenost získanou v projektu i práci s vytvořenými digitálními materiály kladně. Dále se prokázalo, že vlastní digitální materiály jsou pro žáky zajímavé, přehledné, obsahově korespondují se školním vzdělávacím programem a žáci oceňují rozmanitost aktivit, osobnost pedagogů i prostředí, v němž výuková videa vznikala, i z toho důvodu, že vyučující i prostředí odborného pracoviště důvěrně znají. Žákům s různými studijními předpoklady nabízí digitální studijní materiály možnost pracovat vlastním tempem, studovat kdekoliv a využívat materiály v podmínkách distančního vzdělávání bez omezení. V současné době, kdy jsou školy uzavřené a výuka probíhá online, jsou vytvořené lekce plně využitelným a využívaným učebním materiálem.

Závěrem lze tedy říci, že projekt otevřel škole, pedagogům a žákům cestu k úspěšnému zavedení moderních vzdělávacích metod v oblasti digitálních technologií a jejich využití v odborné výuce.

Archiv aktualit