Autoelektrikář

RVP:  26 – 57 – H/ 01
ŠVP:  AUTOELEKTRIKÁŘ

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s výučním listem

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splněná povinná školní docházka
Fotorgafie obor

Stručný popis oboru

Příprava v tomto oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tento vzdělávací program je koncipován tak, aby jeho absolventi prakticky i teoreticky zvládli údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi tohoto oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou.

Učební plán oboru

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5
Cizí jazyk (anglický nebo německý) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1 1 3
Základy přírodních věd 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Základy elektrotechniky 2,5 0 0 2,5
Strojnictví 1 0 0 1
Elektrotechnika 0 1 0,5 1,5
Elektropříslušenství 0 1,5 1 2,5
Konstrukce automobilů 1 1 1 3
Elektrická měření 0 1 0,5 1,5
Opravárenství a diagnostika 1 2 1 4
Řízení motorových vozidel 0 1 0,5 1,5
Odborný výcvik 15 15 17 47