sud tden

(rozvrh platn od 19.9.2016)

 008 

 

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
16:25-17:10

 
P
o

 

                   

 

t

 

                   

 
S
t

 

 

V4 (NJ2)
Nj
SHO

               

 

t

 

                   

 
P

 

                   

lich tden

(rozvrh platn od 19.9.2016)

 008 

 

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
16:25-17:10

 
P
o

 

   

K3B
Nj
KOF

K3B
Tech
JUS

 

K3B
Cjl
HRD

 

K3B
Eko
NOI

   

 

t

 

K3B
STO
JUS

     

K3B
Cjl
HRD

K3B
Cjl
HRD

       

 
S
t

 

 

K3B
Obn
MIK

K3B
Nj
KOF

K3B
Obn
MIK

 

K3B
PAV
DV

       

 

t

 

K3B
Tech
JUS

K3B
STO
JUS

   

K3B
Mat
HON

K3B
PAV
DV

 

K3B
Eko
NOI

   

 
P

 

K3B
STO
JUS

K3B
Tech
JUS

K3B
Nj
KOF

K3B
Cjl
HRD

 

K3B
Mat
HON

       

Zpracovno v systmu Bakali